Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność gospodarcza polegająca na: nabyciu praw majątkowych (wierzytelności) w drodze umowy przelewu wierzytelności; nabyciu praw majątkowych w drodze powierniczego przelewu wierzytelności

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do treści art. 4 pkt 1 i 2 lit. a:

  • przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
  • przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Obrót wierzytelnościami na własny rachunek (nabywanie przez cesjonariusza w celu dalszej odsprzedaży) na podstawie umowy o przelew wierzytelności, wykonywany na rzecz podmiotów posiadających wierzytelności, ujęty jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji J – usługi pośrednictwa finansowego, Dział 65, podkategoria KWiU 65.23.10 "usługi w zakresie pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

Powyższe jednak nie obejmuje

  1. sprzedaży własnej wierzytelności, bowiem wtedy mamy do czynienia ze sprzedażą praw – które nie są ani towarem ani usługą, a zatem nie są objęte ustawą o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż wierzytelności własnej (traktowanej jako prawo majątkowe) nie stanowi świadczenia usług pośrednictwa finansowego, nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, a tym samym nie mieści się w zakresie dyspozycji przepisu art. 2 ustawy, stanowiącego o przedmiocie opodatkowania, jest więc wyłączone spod działania przepisów o podatku od towarów i usług.

Nie podlega, zdaniem NSA (uzasadnienie do III S.A. 717/2000) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przedmiotem wskazanej powyżej sprzedaży są prawa majątkowe, nie będące towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy).

  1. w sytuacji, gdy wierzytelność jest windykowana przez podatnika we własnym zakresie.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż działalność podmiotu polegająca na obrocie wierzytelnościami jest usługą finansową.

Świadczenie powyższych usług korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (załącznik Nr 2 do ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2, gdzie w Sekcji J ex (65 - 67) wpisane są usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

  1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
  2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,
  3. usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20)

Na podstawie przepisu § 67 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych o podobnym charakterze, związane ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów usług, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do przedmiotowej ustawy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż odrębną usługą jest windykacja należności, która polega na egzekwowaniu na zlecenie należności zgłaszanych przez podmioty gospodarcze (z wyjątkiem postępowania sądowego). Wskazana usługa zakwalifikowana jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 74.84.12 – 00.00 – „usługi świadczone przez agencję inkasa” (wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.)

Usługa ta, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

We wskazanych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Natomiast podstawą opodatkowania jest kwota uzyskanej prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonaną usługę zmniejszona o kwotę podatku.

Z uwagi na fakt, iż w pytaniu prawnym skierowanym przez Państwa do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, nie wskazujecie Państwo, jak sklasyfikowana przez organy GUS jest prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza, organ podatkowy przedstawił powyżej znane możliwości klasyfikacji przedmiotowej działalności.

Podkreślenia wymaga, że obowiązkiem świadczącego usługę jest samodzielne zaliczenie określonego wyrobu lub usługi do właściwego grupowania według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Zatem zastosowanie przez podatnika prawidłowej stawki podatku lub zwolnienia, uzależnione jest od prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego symbolu klasyfikacji statystycznych.

Organami uprawnionymi do wydawania wiążących opinii klasyfikacyjnych są stosowne organy GUS. Na mocy ust. 2 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 87) w przypadku pojawienia się trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wydanie w tym zakresie opinii interpretacyjnej do Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych przy ul. Suwalskiej 29.

Podkreślić należy, iż organy podatkowe nie są uprawnione do wydania opinii klasyfikacyjnych, a jedynie do udzielania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Nadmienia się ponadto, że w związku z tym, iż z dniem 01.05.2004 r. utraciła moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) , od tego dnia przedmiotowy problem należy rozpatrywać zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) .

„Nowa" ustawa w sposób jednoznaczny reguluje powyższe kwestie i traktuje usługi przedstawione w piśmie spółki do Urzędu Skarbowego jako usługi pośrednictwa finansowego.

Wynika to wprost z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11.03.2004 r. , w którym mówi się , że zwolnieniu podlegają usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Załącznik ten – zawierający "Wykaz usług zwolnionych z podatku" w poz. 3 Sekcja J ex ( 65-67) wymienia jako zwolnione usługi pośrednictwa finansowego, jednak z wyłączeniem USŁUG ŚCIĄGANIA DŁUGÓW ORAZ FAKTORINGU (nie rozróżniając przy tym rodzaju faktoringu).

Stąd też usługi te (zgodnie z art. 8 „nowej” ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów) jako nie wymienione w ustawie, jako te, co do których stosuje się inne niż wymienione w art. 41 ust. 1 stawki podatku, podlegają od 01.05.2004 r. opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: