Interpretacje w temacie: (Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Możliwość dokonania odliczenia zawartego w fakturach podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy odpowiadając na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 04 grudnia 2003r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 05 grudnia 2003r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. Z treści zapytania wynika, że w dniu 22 czerwca 2001r. udzielił ...

Czy w rozumieniu obowiązującego prawa marketing na rzecz irlandzkiej firmy, należy uznać za sprzedaż traktowaną jako eksport i opodatkowaną stawką podatku VAT 0% i czy należy taką sprzedaż umieścić w pozycji 20 deklracji VAT-7.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. (data wpływu 17 grudnia 2003 r.), uzupełnione o własne stanowisko pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. (data złożenia 6 stycznia 2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Jaką stawkę należy zastosować w ramach świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez podmiot, który zapewnia w imieniu podmiotu zagranicznego obsługę klientów mających siedzibę na terytorium RP poprzez swoje zaplecze w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej oraz doświadczenie w świadczeniu usług telekomunikacyjnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. potwierdzenie prawa podatnika do zastosowania stawki podatku 0% przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursy ...

W jakich okolicznościach powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. określenia warunków, w których powstaje obowiązek uiszczenia podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów in ...

Pytanie podatnika dotyczyło kwestii określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usługi montażu szlabanu wykonywanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów ...

W dniu 06.12.2003r. zakupiłem samochód ciężarowy Skoda Favorit pick-up. Z pisma producenta Skoda L.dz./DS/ZG/125/03 z 05.01.2004r. wynika, że w/w auto jest samochodem ciężarowym posiadającym ładowność 500 kg. Mając na względzie przepis art.25 ust.1 pkt 2 i 3a ustawy o VAT czy mogę dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu w/w samochodu oraz podatku VAT od zakupu gazu słżącego do napędu samochodu. Samochód został nabyty dla potrzeb działalności gospodarczej i związany jest ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z przepisami art.25 ust.1 pkt 2 i art.25 ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ.U. Nr 11 poz.50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika :#61485; „samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż l ...


Spółka X Sp. z o.o. pyta o rozliczenie wyniku podatkowego Spółki przejmowanej Y Sp. z o.o. w przypadku połączenia przez przejęcie w roku podatkowym w którym doszło do połączenia oraz o rozliczenie czy podatku VAT naliczonego i podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy Spółkami.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawia weryfikację stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ...

Czy prowizja uzyskana od wartości zawartych umów na sprzedaż zakładów na gry liczbowe w imieniu innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też jest to czynność objęta działalnością w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować uzyskaną prowizję.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), przepisów tej ustawy nie stosuje się między innymi do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. W załączniku Nr 2 do ustawy VAT pod ...

Czy wydatki (przekazane dystrybutorom gratisy) za pomocą których przeprowadzają one sprzedaż promocyjną mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości czy też są objęte limitem 0,25%? Czy podatek VAT naliczony od wartości przekazanych materiałów stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2003 r. (wpływ 02.01.2004 r.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 10.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lut ...

Generowanie strony w 130 ms