Interpretacje w temacie: Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...

W 2000 r. zakupiłam mieszkanie w firmie, na zakup którego zaciągnęłam kredyt w banku na okres 15 lat. Obecnie chcę przekazać aktem darowizny to mieszkanie córce, z niespłaconym do końca kredytem. Wobec powyższego kredyt ten będzie musiała spłacać córka. Czy w związku z tym muszę zapłacić jakiś podatek?

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. W myśl przepisu art. ...

Spółka jawna powstała po zlikwidowaniu spółki cywilnej. Spółka jawna jest przedsiębiorstwem nowo zawiązanym i nie stanowi kontynuacji prawnej spółki cywilnej. Wspólnikami spółki jawnej są wspólnicy byłej spółki cywilnej oraz żona jednego ze wspólników. Spółka jawna prowadzi od 01.01.2003 r. księgi handlowe. Spółka cywilna prowadziła szerokie kontakty handlowe z firmą X. Firma ta płaciła należności często z dużym opóźnieniem, dlatego zostały naliczone odsetki za zwłokę. W momencie likwidacji spółki cywilnej odsetki nie były uregulowane, ale rozpoczęto rozmowy prowadzące do zawarcia ugody lub umowy na dalszą współpracę. Porozumienie nie zostało jednak zawarte. Wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Z uwagi na uproszczenie procesu i możliwość rozpatrzenia sprawy w Sądzie Gospodarczym zdecydowali o dokonaniu nieodpłatnej cesji należnych odsetek od firmy X na rzecz spółki jawnej. Biorąc pod uwagę powyższe spółka jawna zwróciła się z zapytaniem: 1. Czy kwota wyegzekwowanych odsetek byłaby przychodem spółki ? Zdaniem Spółki kwota ta byłaby przychodem spółki w momencie wyegzekwowania. 2. Czy umowa cesji wierzytelności będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych ? Zdaniem Spółki – nie. 3. Jak zaksięgować tę cesję ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego: - w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych cesji wierzytelności (nie zapłaconych odsetek od należności) oraz, - w zakresie opodatkowania cesji wierzytelności podatkiem od czynności cyw ...

Spółka X Sp. z o.o. pyta o rozliczenie wyniku podatkowego Spółki przejmowanej Y Sp. z o.o. w przypadku połączenia przez przejęcie w roku podatkowym w którym doszło do połączenia oraz o rozliczenie czy podatku VAT naliczonego i podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy Spółkami.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawia weryfikację stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ...

Czy zakup samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Pani pytanie czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w razie zakupu samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna, powinna Pani naliczać i odprowadza ...

1. Rozpoczęcie działalności gosp. w 2004 r., a obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 2. Jak należy prowadzić ewidencję dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych? 3. Jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy sprzedaży przedmiotów wyprodukowanych przed 1945 rokiem, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 02.02.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 19.02.2004 r. wyjaśnia: Ad. 1 - odnośnie pytania nr 1: Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospo ...


W dniu 16.04.2004 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo podatnika z dnia 08.04.2004 r. zawierające zapytanie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 14 a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) umowa sprzedaży – jako czynność cywilnoprawna podlega podatkowi od czynności ...

Sporządzający umowę notariusz – będący płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych – wystąpił z zapytaniem , czy opisana umowa podlega przedmiotowemu podatkowi .

Spółka - w wyniku wykonania zobowiązania wynikającego z zapisu art.9 ustawy o własności lokali – na mocy aktu notarialnego ustanowiła odrębną własność lokalu w budynku wybudowanym na posiadanym gruncie i przeniosła to prawo na drugą stronę umowy wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej. W akcie notarialnym określone zostało wynagrodzenie za wybudowanie i przeniesienie własności lokalu ...

Generowanie strony w 10 ms