Interpretacje w temacie: Zapłata, pobór i zwrot podatku

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy należy ujmować faktury VAT z oznaczeniem RR w rejestrze podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy nie powstaje obowiązek podatkowy w tym podatku?

Zgodnie z art.10 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) płatnikami tego podatku są nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży. Na płatników został nałożony obowiązek prowadzenia rejestru podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym należy odnotować m.in. wyłączenie lub ...

Jaka jest podstawa opodatkowania i stawki podatkowe od umowy sprzedaży praw majątkowych, umowy spółki i zmiany umowy spółki?

Przepisy ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.), regulują kwestię pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od poszczególnych czynności cywilnoprawnych, stanowiąc m.in., że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, umowy spółki (art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) oraz zmiany umów, jeżeli ...

Czy złożona przez jedną stronę czynności cywolnoprawnych deklaracja podatkowa PCC-1 wymaga uzupełnienia podpisu przez drugą stronę tej czynności?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany prz ...

Czy podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa kupna sprzedaży od osób fizycznych liczników ciepła? Czy podatnicy dokonujący sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionych od podatku w oparciu o art. 9 pkt 6 podatku od czynności cywilnoprawnych (sprzedaż rzeczy, których podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000,00 zł) mają obowiązek składania deklaracji?

W przypadku dokonania czynności zakupu rzeczy ruchomych od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ żadna ze stron z tytułu dokonania tej czynności nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast dokonując ewentualnej sprzedaży tej samej rzeczy strona będąc, z tytułu dokonania tej czynności na podstawie ...

- Dotyczy złożenia deklaracji PCC-1 bez podpisu jednej ze stron czynności cywilnoprawnej oraz możliwości zapłaty podatku w wysykości 50%.

P O S T A N O W I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosków Strony z dnia... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie złożenia deklaracji w ...

Czy w przypadku udzielenia pożyczki przez akcjonariusza spółce kapitałowej istnieje obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: akcjonariusz spółki akcyjnej udzielił jej pożyczki.W opisanym stanie faktycznym, według podatnika skoro udzielenie pożyczki przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej zwolnione jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie występuje wówczas obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Po przeanalizowan ...

Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na skupie od osób fizycznych używanych palet drewnianych. Palety te będzie odsperzedawał firmom i instytucjom prowadzącym działalność. Wobec pwyższego powstało pytanie: czy będzie płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i czy ma obowiązek sporządzania deklaracji PCC-2 i przekazywania podatku ?

Wnioskiem z dnia 19 lipca 2006 roku /data wpływu 24 lipca 2006r./ podatnik zwrócił się z zapytaniem do tutejszego organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na kupnie ? sprzedaży używanych palet drewnianych. Palety drewniane będą nabywane ...

Czy podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC w wysokości 0,5% od kwoty podwyższenia?

W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło trzy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego: - uchwałę podwyższającą warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 360.000 zł; - uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.054.000 zł; - uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o k ...

Czy pełnomocnik spółki, ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi, może podpisywać deklaracje PCC w pozycjach osoby reprezentującej?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, tj. czy pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania spółki może podpisywać deklarację w sprawi ...

Czy płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn może pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości, jeśli tak to w jakim trybie i za jaki okres może zostać pobrane w/w wynagrodzenie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Notariusza ... z dnia 11.09.2006 r. (data wpływu 26.09.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesien ...

Generowanie strony w 37 ms