Drukuj

Obowiązki podatników i płatników

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2003 r. L.dz.145/03 informuje, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) z 2000 roku nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy pobierają, przy wypłacie należności za nabyte rzeczy podatek od czynności cywilnoprawnych.

W opisanym w piśmie przypadku nie ma zastosowania zwolnienie z art. 2 pkt 4 w/w ustawy, gdyż żadna ze stron z tytułu sprzedaży nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, ani nie jest zwolniona od tego podatku.

Wobec powyższego, ponieważ żaden przepis ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zwalnia tego typu transakcji z podatku Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. stoi na stanowisku, że opisana czynność cywilnoprawna podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%.

Podobne interpretacje: