Interpretacje w temacie: Zwrot podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Jakiej stawce podatku od towarów i usług VAT podlega sprzedaż budynku mieszkalnego i gruntu? Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: stawki podatku od towarów i usług (VAT) przy sprzedaży budynku mieszkalnego wraz gruntem stanowiącego własność spółki oraz prawa do zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Naczelnik ...

Czy firma może otrzymać zwrot podatku VAT w ciągu 25 dni jeśli zapłata faktur nastapiła w drodze kompensaty ?

Art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 ustawy z marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535 / określa w pkt. 1 iż urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu deklarowanego przez podatnika podatku w terminie 25 dni jeśli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podat ...


Dotyczy: interpretacji działalności komisu w świetle nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.05.2004r.

W dniu 16.04.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego pismo Podatnika z prośbą o interpretację działalności komisu w świetle nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.05.2004r. Pismem z dnia 26.04.2004r. Podatnik zajął swoje stanowisko w tej sprawie, z którego wynika, iż jako komisant będzie zmuszony kupować towar od producenta - komitenta z podatkiem VAT, sprzeda ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do zwrotu bezpośredniego i w jakim terminie?

Stosownie do pisma z 26.05.2004r. w sprawie terminu zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego związanego z nabyciem środka trwałego, w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuję: Z pisma wynika, że zamierza Pani kupić lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Owe przedsięwzięcie będzie finansowane w ...

Czy wolno ubiegać się o zwrot VAT-u w związku z zawarciem po 01 maja 2004 r. umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, działając stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z 14.07.2004 r. informuje: z zawartych w zapytaniu informacji wynika, iż Gmina Pisz w dniu 23 września 2003 r. złożyła wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową w ramach progr ...

Czy nadwyżkę podatku VAT od zakupionych do budowy stacji paliw materiałów budowlanych mogę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w bieżących deklaracjach VAT i jaki byłby termin do zwrotu 60 czy 180 dni ?

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem z dn 10.05.2004 w sprawie zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje, że: Na podstawie art. 87 ust. 1, 2, 3 i 6 w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

Dotyczy terminu zwrotu różnicy podatku VAT.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 27 kwietnia 2004 r., ( data wpływu do Urzędu 30 kwietnia 2004 r. ), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 05 grudnia 2003 r. i wykonuje usługi przerobu uszlachetniają ...

Czy przysługuje zwrot bezpośredni jeżeli część należności została zapłacona jako wadium?

Stosownie do pisma z dnia 22.10.2003r. (data wpływu do Urzędu 22.10.2003r.) w sprawie potwierdzenia, czy wystąpienie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w związku ze sprzedażą towarów opodatkowanych w części stawką niższą niż określone w art. 18 ust 1 może być uznane za prawidłowe, gdy wystawcą faktury jest organ egzekucyjny i na jego konto dokonane zostały płatnośc ...

Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 27.04.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 30.04.2004r.), uzupełnionego na wezwanie organu podatkowego z dnia 21.05.2004r. w spra ...

Generowanie strony w 8 ms