Drukuj

Czy złożenie korekty deklaracji VAT-7 za dany miesiąc niemającej wpływu na zmianę kwoty do zwrotu na rachunek bankowy podatnika wydłuża termin zwrotu podatku wykazanego w pierwotnej deklaracji, gdy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jeszcze nie nastąpił?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2008r. (data wpływu 08.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.07.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w swojej działalności operacyjnej w ponad 90% uzyskuje przychody ze sprzedaży eksportowej. Z tego powodu korzysta z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT i w związku z tym w każdym miesiącu wykazuje w deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przysługującą do zwrotu część podatku wykazuje w pozycji 57 deklaracji jako zwrot w terminie 60 dni, część w pozycji 58 - zwrot w terminie 180 dni, a część wykazuje w pozycji 59 jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Ponieważ Spółka dokonuje nabyć wewnątrzwspólnotowych zdarza się, że po złożeniu deklaracji VAT-7 za dany miesiąc otrzymuje fakturę od dostawcy wewnątrzwspólnotowego z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca. Złożenie korekty deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc dotyczącej nabyć wewnątrzwspólnotowych zmienia kwotę podatku naliczonego w pozycji 47 deklaracji i kwotę podatku należnego w pozycji 33 deklaracji; nie powodując zmiany nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nie zmienia się również kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika ani kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Spółka dokonuje również dostaw wewnątrzwspólnotowych, lecz nie zawsze taka dostawa jest wystarczająco udokumentowana w danym miesiącu aby zastosować stawkę 0%. W takim przypadku Spółka traktuje WDT jako sprzedaż krajową i nalicza podatek VAT w wysokości 22%.

Po otrzymaniu w następnym miesiącu stosownych potwierdzeń na WDT Spółka jest zobowiązana do złożenia korekty deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc, do skorygowania podatku należnego, co powoduje zwiększenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji Spółka wykazuje tę zwiększoną nadwyżkę w pozycji 59 deklaracji - kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W obydwu przedstawionych przez Spółkę przypadkach korekta deklaracji VAT-7 nie powoduje zmiany kwoty do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. Zdaniem Spółki nie jest więc zasadnym liczenie przez Urząd Skarbowy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym od dnia złożenia korekty deklaracji.

W związku z powyższym Spółka postanowiła zwrócić się z pytaniem czy złożenie korekty deklaracji VAT-7 niepowodującej zmiany kwoty podatku do zwrotu na rachunek bankowy podatnika wydłuża termin zwrotu podatku VAT wykazanego w pierwotnej deklaracji...

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy złożenie korekty deklaracji VAT-7 za dany miesiąc niemającej wpływu na zmianę kwoty do zwrotu na rachunek bankowy podatnika wydłuża termin zwrotu podatku wykazanego w pierwotnej deklaracji, gdy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jeszcze nie nastąpił...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki złożenie korekty deklaracji VAT-7 niemającej wpływu na kwotę do zwrotu na rachunek bankowy podatnika z pierwotnej deklaracji nie powinno wydłużać terminu zwrotu podatku wykazanego w pozycji 57 i pozycji 58 deklaracji VAT-7. Nie powinna mieć również wpływu na termin zwrotu podatku VAT wykazanego w pierwotnej deklaracji korekta deklaracji powodująca zmianę kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy a niepowodująca zmiany kwoty do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. Opisywany przypadek nie powoduje zmiany kwoty do zwrotu na rachunek bankowy podatnika, więc nie wymaga konieczności ustalenia przez Urząd Skarbowy nowego terminu zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). W świetle powyższych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Skorygowanie deklaracji polega na złożeniu tego samego rodzaju deklaracji, za ten sam okres rozliczeniowy ale o innej treści. Złożenie przez podatnika korekty deklaracji powoduje, iż deklaracja korygująca zastępuje deklarację pierwotną, która traci moc prawną.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22 % obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej (art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

Z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (art. 87 ust. 2 ww. ustawy) oraz w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej (art. 87 ust. 3 ww. ustawy).

Złożenie deklaracji korygującej powoduje, iż zgodnie z art. 87 ust. 2 oraz 87 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Nowa deklaracja jest nowym rozliczeniem danego okresu i od jej złożenia należy na nowo liczyć termin zwrotu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy należy uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: