Drukuj

Odzyskanie podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2011 r. (data wpływu 10 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w roku 2011 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w roku 2011.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie LGD działa na podstawie rozporządzenia MR i RW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pomoc w ramach tego działania przyznawana jest na 2 rodzaje operacji:

 1. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (koszty bieżące).
 2. Nabywaniem umiejętności i aktywizacja.


W ramach tych operacji finansowane są następujące koszty:

 • wynagrodzenie członków Rady, Zarządu pracowników Biura LGD,
 • wynagrodzenia za wykonywanie zleceń na rzecz Stowarzyszenia na podstawie zawartych umów,
 • najmu i utrzymania pomieszczeń Stowarzyszenia,
 • zakupu wyposażenia i materiałów biurowych,
 • podróży służbowych pracowników i członków organów Stowarzyszenia,
 • obsługi księgowo-finansowej, prawnej,
 • usług telekomunikacyjnych, internetowych,
 • opłat sądowych, notarialnych, skarbowych, bankowych,
 • badania i analizy dotyczące obszarów objętego LSR,
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 • udostępnianie niezbędnej dokumentacji potencjalnym beneficjentom,
 • opracowania i druku materiałów informacyjnych dotyczących LGD,
 • koszty szkoleń członków organów LGD jak i beneficjentów,
 • koszty udziału w wydarzeniach promocyjnych (targi, festiwale, dożynki, konferencje, festyny i konkursy),
 • koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,
 • koszty organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych itp.

Wszystkie zakupy towarów i usług związane z realizacją zadań Stowarzyszenia w ramach realizacji operacji wyszczególnionych wyżej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty działania osiągane przy realizacji operacji w ramach funkcjonowania LGD związane są z nieodpłatnym udostępnianiem ich wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom.

Zgodnie z praktyką dotychczasowej działalności Stowarzyszenie - które nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT oraz nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z prowadzeniem w roku 2011 działalności zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju i w tym samym zakresie co w latach 2009/2010 Stowarzyszenie będzie mogło odzyskać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z posiadanymi już interpretacjami indywidualnymi za rok 2009 i rok 2010 w nie zmienionym w roku 2011 zakresie działania Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać poniesionego podczas realizacji planowanych operacji kosztu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczania podatku naliczonego w określonych terminach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Należy zauważyć, iż na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie działa na podstawie rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc w ramach tego działania przyznawana jest na 2 rodzaje operacji: funkcjonowanie lokalnej grupy działania i nabywanie umiejętności i aktywizacja. W ramach ww. operacji finansowane są następujące koszty:

 • wynagrodzenie członków Rady, Zarządu pracowników Biura LGD,
 • wynagrodzenia za wykonywanie zleceń na rzecz Stowarzyszenia na podstawie zawartych umów,
 • najmu i utrzymania pomieszczeń Stowarzyszenia,
 • zakupu wyposażenia i materiałów biurowych,
 • podróży służbowych pracowników i członków organów Stowarzyszenia,
 • obsługi księgowo-finansowej, prawnej,
 • usług telekomunikacyjnych, internetowych,
 • opłat sądowych, notarialnych, skarbowych, bankowych,
 • badania i analizy dotyczące obszarów objętego LSR,
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
 • udostępnianie niezbędnej dokumentacji potencjalnym beneficjentom,
 • opracowania i druku materiałów informacyjnych dotyczących LGD,
 • koszty szkoleń członków organów LGD jak i beneficjentów,
 • koszty udziału w wydarzeniach promocyjnych (targi, festiwale, dożynki, konferencje, festyny i konkursy),
 • koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,
 • koszty organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych itp.

Efekty działania osiągane przy realizacji operacji w ramach funkcjonowania LGD związane są z nieodpłatnym udostępnianiem ich wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom.

Wszystkie zakupy towarów i usług związane z realizacją zadań Stowarzyszenia w ramach realizacji operacji wyszczególnionych wyżej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wyjaśnić należy, iż w świetle powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupowane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach opisanego zadania nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków.

W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m. in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, nie spełnia tych warunków i nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w roku 2011 nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji operacji w ramach Działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Nadmienia się również, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: