Drukuj

Odzyskanie podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2011 r. (data wpływu 1 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w październiku 2010 r. złożyło wniosek o przyznanie pomocy na lata 2011-2015 w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto w czerwcu 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Stowarzyszenie LGD „ ” zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w marcu 2011 r. podpisało umowę przyznania pomocy w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie LGD „ ” będzie korzystać w latach 2009- 2015 z dotacji w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013, a co za tym idzie, może finansować koszty utrzymania i funkcjonowania biura, w tym koszty wynajmu lokalu, opłaty za media i telefony, koszty wynagrodzenia pracowników, obsługi księgowej, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biura w sprzęt biurowy, koszty nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dot. możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród beneficjentów z obszaru LGD.

Stowarzyszenie LGD „ ” będzie mogło również finansować projekty współpracy z innymi Stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń, np.: w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Stowarzyszenie LGD „ ” nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług (zwolnienie podmiotowe). Stowarzyszenie LGD „ ” nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie LGD „ ” nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie LGD pełni funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, powiatów, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury itp.).

W związku z powyższym LGD będzie nieodpłatnie szkoliła swoich beneficjentów, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi aby składali wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. LGD będzie również przeprowadzała postępowania konkursowe i wskazywała te projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LGD Lokalną Strategię Rozwoju. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą już prowadzone przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego. LGD będzie jedynie mogła realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyła nieodpłatnie, a mienie zakupione w wyniku realizacji projektów pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia.

W wyniku realizacji projektów Stowarzyszenie LGD „ ” nie osiągnie żadnych przychodów. Działania LGD związane z realizacją ww. projektów nie będą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towaru i usług. LGD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektów nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi (VAT), bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4. 2 i 4.3 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczania podatku naliczonego w określonych terminach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Należy zauważyć, iż na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ ” w październiku 2010 r. złożyło wniosek o przyznanie pomocy na lata 2011-2015 w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto w czerwcu 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Stowarzyszenie LGD „ ” zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w marcu 2011 r. podpisało umowę przyznania pomocy w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie LGD „ ” będzie korzystać w latach 2009- 2015 z dotacji w ramach działań 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013, a co za tym idzie, może finansować koszty utrzymania i funkcjonowania biura, w tym koszty wynajmu lokalu, opłaty za media i telefony, koszty wynagrodzenia pracowników, obsługi księgowej, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biura w sprzęt biurowy, koszty nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dot. możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród beneficjentów z obszaru LGD.

Stowarzyszenie LGD „ ” będzie mogło również finansować projekty współpracy z innymi Stowarzyszeniami, dotyczące wymiany doświadczeń, np.: w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszty transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NNW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Stowarzyszenie LGD „ ” nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towaru i usług (zwolnienie podmiotowe). Stowarzyszenie LGD „ ” nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie LGD „ ” nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym LGD będzie nieodpłatnie szkoliła swoich beneficjentów, doradzała, zachęcała działaniami promocyjnymi aby składali wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. LGD będzie również przeprowadzała postępowania konkursowe i wskazywała te projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LGD Lokalną Strategię Rozwoju. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą już prowadzone przez inne instytucje, tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego. LGD będzie jedynie mogła realizować projekty współpracy z innymi LGD dot. wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LGD będzie świadczyła nieodpłatnie. a mienie zakupione w wyniku realizacji projektów pozostanie jej wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia.

W wyniku realizacji projektów Stowarzyszenie LGD „” nie osiągnie żadnych przychodów. Działania LGD związane z realizacją ww. projektów nie będą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towaru i usług. LGD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku projektów nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż w świetle powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupowane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach opisanego zadania nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków.

Reasumując, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ ”, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4 2 i 4.3 PROW 2007-2013) na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: