Drukuj

Fundacja zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy może starac się o zwrot podatku VAT zapłaconego w miesiącach lutym i marcu za zakupione towary i usługi w ramach Programu "Phare", w przypadku gdy środki "pomocowe" z tytułu uzyskanej dotacji wpłynęły na specjalnie do tego celu wydzielone konto bankowe w dniu 30.03.2005 r. Zapłata za zakupione towary i usługi została dokonana z bieżącego rachunku bankowego, a następnie zostanie zrefundowana z rachunku bankowego, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. zwrotu podatku VAT w przypadku nabycia towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu Phare – stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 21 kwietnia 2005 r. w kancelarii tutejszego Urzędu Skarbowego złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) dotyczących zwrotu podatku VAT w przypadku nabycia towarów i usług pochodzących ze środków „pomocowych” w ramach Programu Phare.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Fundacja X jest beneficjentem środków przedakcesyjnych PHARE 2002. Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju regionu oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak:
- przedsięwzięcia w infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, usługach, rolnictwie z preferencją dla małych i średnich podmiotów gospodarczych,
- opieka i pomoc społeczna,
- remont nieruchomości związanych z działalnością kulturalną.

W ramach Fundacji od 2000 r. działa Dom X, którego zadaniem jest organizowanie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie zasad integracji z i w Unii Europejskiej oraz możliwości rozwoju regionalnego w ramach Wspólnej Europy.

W dniu 25 stycznia 2005 r. Fundacja podpisała umowę z Funduszem Współpracy jako jednostką kontraktującą i PARP-em jako jednostką wdrażającą, na realizację projektu „Budowa Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego”. W wyniku tego Fundacja uzyskała dotację na Projekt, który jest realizowany ze środków budżetowych Państwa Polskiego, jak również ze środków programu PHARE 2002.

W związku z powyższym Strona zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Fundacja może starać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w miesiącach lutym i marcu za zakupione towary i usługi w ramach niniejszego Programu, w przypadku gdy środki pomocowe (Phare) z tytułu uzyskanej dotacji wpłynęły na specjalnie do tego celu wydzielone konto bankowe w dniu 30.03.2005 r. Zapłaty za zakupione towary i usługi zostały dokonane z bieżącego rachunku bankowego, a następnie zostaną zrefundowane z rachunku bankowego (Phare).

Zdaniem Strony istnieje możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego w miesiącach lutym i marcu za zakupione towary i usługi w ramach przedmiotowego projektu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zakaz odliczania podatku naliczonego nie obowiązuje jednak, jeżeli brak możliwości zaliczenia wydatków – związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) - do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy wydatki w części lub w całości pokrywane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zakup dokonywany za środki "pomocowe" nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, a nawet do żądania jego zwrotu. W szczególnych bowiem przypadkach podatnicy korzystający ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, na mocy przepisów zawartych w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zmianami), mogą żądać zwrotu zapłaconego podatku z tytułu nabywania towarów i usług finansowanych ze środków "pomocowych".

Zwrot podatku naliczonego przysługuje na mocy § 23 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów, za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w myśl § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie VAT są: • bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących np.: Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (Phare), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

Zwrot dotyczy także zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym ulokowane są środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z przepisem § 24 rozporządzenia w sprawie VAT, zwrotu podatku nie stosuje się do kwot podatku naliczonego:
§ o które został lub mógł być pomniejszony podatek należny, lub
§ które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów, bądź
§ w przypadku dokonania zwrotu podatku naliczonego w formie zaliczki, o której mowa w odrębnych przepisach.

Zwrot podatku naliczonego – zgodnie z brzmieniem § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia MF - przysługuje podatnikom w przypadku gdy spełniają oni następujące warunki:
§ złożą zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej,
§ prowadzą ewidencję zawierającą dane niezbędne do określenia kwoty zwrotu podatku,
§ w całości zapłacą należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, zaś w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług,
§ posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
§ posiadają zaświadczenie wydane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, że nabycie zostało sfinansowane ze środków przekazanych polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 6 ust. 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia, przedstawią takie zaświadczenie, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego tego zażąda, w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

Ponadto – w świetle § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia MF – zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4.

Zwrot podatku dokonywany jest na pisemny wniosek podatnika dołączony do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, który powinien zawierać dane dotyczące wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot, a także kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik. Do składanego wniosku podatnik musi dołączyć: 1) kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej,2) dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zwrot następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym termin ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Przedstawione powyżej zasady zwrotu podatku naliczonego dotyczą również sytuacji, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane tylko w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Podatek wykazany w fakturze lub dokumencie celnym podlega w takim przypadku zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury. Jeżeli umowy stanowią, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacenie podatku, wówczas wyliczając procentowy udział, o którym mowa powyżej, należność sfinansowaną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych. Zgodnie z § 26 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VAT, faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów i usług, których nabycie lub import zostały w części sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego powołane przepisy rozdziału 12 ww. rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT bezwzględnie wymagają realizacji zapłaty za nabyte towary i usługi z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Podatnik wnioskujący o zwrot podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej winien m.in. posiadać dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W chwili nabywania towarów i usług w miesiącu lutym i marcu Jednostka nie posiadała jeszcze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej – wpływ na specjalnie wydzielone konto nastąpił w dniu 30 marca 2005 r.

Skoro w przedmiotowej sprawie zapłata za zakupione towary i usługi dokonywana była z bieżącego rachunku bankowego Jednostki, to bez znaczenia jest kwestia późniejszej refundacji tego nabycia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej ulokowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone unormowania prawne należy stwierdzić, że stanowisko Strony przedstawione w piśmie jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:
- iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia;
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: