Interpretacje w temacie: Zwolnienia od podatku

Ścieżka aktualnego tematu

Czy umowa pożyczki udzielona na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jest czynnością cywilnoprawną zwolnioną z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.01.2004r. (data wpływu 30.01.2004r.), o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisu art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, iż stosownie do art. 9 pkt 10 lit. g cytowanej wyżej ustawy, zwalnia się od ...

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu od osoby fizycznej gruntu rolnego o pow. 2,74 ha z przeznaczeniem pod budowę. Nabywane grunty pochodzą z gospodarstwa rolnego, od którego zbywca płacił podatek rolny. Czy taka czynność zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ spełniony został wymóg, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 9 pkt. 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku umowy sprzedaży pod warunkiem, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub utworzy z nieruchomością nabywcy gospodarstwo rolne albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku r ...

Czy występuje obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki podpisanej za granicą, w której pożyczkobiorca ma siedzibę za granicą, a przedmiot pożyczki (pieniądze) w dniu podpisu umowy znajdują się w kraju?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 23.02.2004 r. sp. z o.o. w sprawie udzielenia informacji, czy występuje obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki podpisanej za granicą, w której pożyczkobiorca ma siedzi ...

Czy pożyczka udzielona spółce na prowadzenie działalności gospodarczej zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. "g" ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PCC zwolnione są od podatku pożyczki udzielone na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, iż pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpocz ...

Czy pożyczki udzielone przez wspólnika spółce na prowadzenie działalności gospodarczej są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art.9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2000r. ...

Czy umowy pożyczki, udzielane Spółce przez osobę prawną nie będącą bankiem ani wspólnikiem Spółki, przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań handlowych wobec kontrahentów Spółki (zakup towarów) zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz czy w takim przypadku należy składać deklaracje PCC-1.

Stosownie do treści art. 9 pkt10 lit. „g” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych są pożyczki udzielane na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lu ...

Czy sprzedaż wierzytelności dokonana przez podatnika VAT na rzecz podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem wierzytelnościami korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku. Obrót wierzytelności ...

Czy dopłaty wniesione przez jedynego wspólnika Agencję Rynku Rolnego objęte są zwolnieniem przedmiotowym, stosownie do art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z treścią złożonego zapytania, podatnik jest jednostką, której jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Agencja Rynku Rolnego w Warszawie. Uchwałą nr 2 z dnia 5 sierpnia 2002r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązało wspólnika tj. Agencję Rynku Rolnego do dokonania dopłat na rzecz Spółki przeznaczonych na pokrycie ponoszonych przez spółkę kosztów związanych z org ...

Czy pożyczka udzielona w 2004 r. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika wolna jest od podatku od czynności prawnych na podstawie art.9 pkt. 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Treść art. 9 pkt 11 lit „a” ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) w wersji obowiązującej w 2004 r. brzmi: zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne – umowy spółki, w części dotyczącej kapitału, jego podwyższenia, dopłat, pożyczek udzielanych spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz nieodpłatnego używania rzeczy lu ...

Czy pożyczka udzielona przez podmiot zagraniczny, będący nierezydentem, podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium RP, będącemu resydentem, którego udziałowcami są osoby fizyczne, mające zamieszkanie w RFN, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. W art. 1 ust 1 pkt 1 lit b wymienia umowy pożyczki. W świetle przepisów kodeksu cywilnego pożyczka jest umową konsensualną, polegającą na zgodnym oświadczeniu woli stron – dającego i biorącego pożyczkę - mocą której dający zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę o ...

Generowanie strony w 18 ms