Drukuj

Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym obrotu paliwami ciekłymi. W ramach prowadzonej na terenie RP działalności gospodarczej nabywa paliwa ciekłe od innego polskiego przedsiębiorcy. Umowa sprzedaży jest zawierana w Polsce, natomiast jej przedmiotem są towary położone poza terytorium kraju oraz poza terytorium Unii europejskiej. W związku z zawartą umową wnioskodawca dokonuje importu tych towarów do Polski i odprowadza podatek VAT z tytułu importu tychże towarów.Podatnik stoi na stanowisku iż brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży towarów pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, dokonanej w Polsce a dotyczącej towarów położonych za granicą z uwagi na fakt opodatkowania tej czynności podatkiem importowym w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnian 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwanej w dalszej części "ustawą", określającym zakres przedmiotowy podatku, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, natomiast ust. 4 tego przepisu ogranicza zakres podlegania czynności cywilnoprawnych temu podatkowi do czynności, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP (pkt 1) oraz czynności, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i Czynność została zawarta na terytorium RP.

Jednocześnie art. 2 ustawy określa przypadki czynności cywilnoprawnych wyłączone z obowiązku podatkowego. Zgodnie z pkt 4 tego przepisu podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Ponieważ pytanie podatnika nie dotyczy umowy sprzedaży, której przedmiotem są nieruchomości lub ich części ani prawo użytkowania wieczystego, a jednocześnie czynność stanowiąca przedmiot pytania podlega podatkowi od towarów i usług i nabywca odprowadza podatek VAT z tytułu importu towarów, to czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez stronę w rozpatrywanym wniosku należy uznać za prawidłowe.

Podobne interpretacje: