Drukuj

Jaki jest podatek od czynności dział spadku w sytuacji kiedy kwota spłaty została rozdzielona na 4 raty, na razie otrzymałem 1 ratę? Proszę o wyjaśnienie kto powinien zapłacić podatek. Przedmiotem działu spadku jest gospodarstwo rolne.

Na podstawie art. 14a par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. tekst jedn. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany postanawia:- uznać stanowisko strony za słuszne.

W dniu 25.04.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynęło zapytanie strony w sprawie interpretacji prawa podatkowego, w temacie powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności dział spadku ze spłatami. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż postanowieniem sądu rejonowego został dokonany dział spadku. Na jego podstawie strona postępowania nabyła nieruchomość, oraz została zasadzona spłata na rzecz drugiej strony postępowania. Spłata została rozłożona na 4 raty. na dzień złożenia wniosku o interpretację wnioskodawca otrzymał 1 ratę. Zapytanie wnoszącego dotyczyło wysokości podstawy opodatkowania, odpowiedzialności za uiszczenie podatku oraz powstania zobowiązania podatkowego. Zdaniem wnoszącego obowiązek taki nie powstał ponieważ przedmiotem działu spadku było nabycie gospodarstwa rolnego.

Uwzględniając całość zebranego materiału dowodowego oraz stan prawny obowiązujący na dzień wydania interpretacji tut. Organ podatkowy stwierdza iż: zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit."f" ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 41, poz.399 tekst jedn. z 2005r. ze zm.) podatkowi podlega czynność działu spadku w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 6 ust. pkt.5 w/ w ustawy jest wartość rynkowa rzecz, lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału w spadku tj. wartość w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podstawą opodatkowania będzie więc całość zasądzonej spłaty, bez znaczenia jest fakt iż spłata została rozłożona na raty.Zgodnie z art. 5 ust.1 w/ w ustawy obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na stronach czynności tzn. organ podatkowy może żądać całości lub części świadczenia, od każdej ze stron łącznie lub od jednej ze stron. zaspokojenie organu podatkowego przez którąkolwiek ze stron zwalnia pozostałe czynności.Artykuł 9 w/ w ustawy stanowi zamknięty katalog czynności zwolnionych z podatku. W pkt.2 lit."c" jest wymieniona czynność przeniesienie własności nieruchomości w drodze umów o dział spadku pod warunkiem, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub utworzy z nieruchomością nabywcy takie gospodarstwo. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika iż przedmiotem działu spadku było gospodarstwo rolne. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynność będąca przedmiotem interpretacji dział spadku w części dotyczącej spłat lub dopłat w wyniku, którego zostało nabyte gospodarstwo rolne, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi.Zgodnie z art. 14 b par.1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.Pouczenie: na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem tut. Organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia (art.236 par.2 pkt.1 ustawy ordynacja podatkowa)

Podobne interpretacje: