Interpretacje w temacie: Opłata skarbowa

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, posiadającym otwarty obowiązek podatkowy w tutejszym organie. W dniu 20 maja br. przeniosła zakład do miejscowości (….. ), gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy. Dopełniono formalności dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest wykonywana w (…… ) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w (……) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew). Strona przewiduje również osiągniecie w przyszłości przychodów z najmu lokalu użytkowego położonego w (…….) (właściwość Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna). Adres zamieszkania podatnika pozostał niezmieniony i znajduje się na terenie właściwości tutejszego organu. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwość podatnika dotyczy właściwości organu podatkowego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę właściwości organu podatkowego.

W odpowiedzi na wniesione pytanie informuję, iż właściwość organów podatkowych w sprawach podatku od towarów i usług określają (począwszy od 1 maja 2004r.) przepisy art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem właściwym dla podatnika organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 3 ust. 1). Gdy ...

Jakie podatko należy zapłacić i w jakiej formie, od sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami, wśród których znajdował się budynek mieszkalny, którego budowa od 1999 r. upoważniała podatnika do korzystania z ulgi w podatku dochodowym - ulga budowlana ?

W dniu 26.04.2005 r. wpłynęło do tut. urzędu skarbowego pismo uzupełniające wniosek z dnia 04.04.2005 r. zawierające między innymi stanowiska Podatnika w następujących sprawach: - zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, - braku obowiązku uiszczenia dodatkowych opłat skarbowych od dokon ...

Czy opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (dokumentu pełnomocnictwa) powinna ulegać zwielokrotnieniu w przypadku, gdy w jednym dokumencie kilku mocodawców udzieli stronie pełnomocnictwa?

Prezydent Miasta Białegostoku działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, z dnia 9 grudnia 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w trybie art. 14a ustawy ...

Cyz wniosek o zwrot lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych jest z opłaty skarbowej zwolniony_

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Zawiercie, działając na podstawie art. 14 a § 1 , § 2, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedno z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych postanawia udzielić interpretacji prawnej w sprawie wnoszenia opłaty skarbowej w przypadku wniosku o stwierdzenie ...

Czy opłata dotyczy całego przedsięwzięcia, na które jest wydawane pozwolenie wodnoprawne czy też powinna być naliczana dla każdego elementu, wyszczególnionego w przedsięwzięciu, oddzielnie?

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Lęborka działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U Nr 8, poz. 60 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku .......... z dnia 04.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest niepr ...

Opłata skarbowa w sprawach komunikacyjnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Starosty Powiatu z dnia 15 stycznia 2007 r. KD.VII.5500-A-7/07, Burmistrz Miasta udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej dotyczącej pobierani ...

Czy podlegają opłacie skarbowej: zaświadczenia w sprawie realizowania budowy, zaświadczenia o stanie zaawansowania robót budowlanych, zaświadczenia o samodzielności lokali i zaświadczenia o wsprawie określenia powierzchni użytkowej lokalu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tjedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z pozn.zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Starosty Powiatu z dnia 17 stycznia 2007r. nr AB V 7351/1/5/07, Burmistrz Miasta udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie mdywidualnej dotyczącej pobierania ...

Czy upoważnienie udzielone przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie podlega opłacie skarbowej.

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. l4a § 1, § 3 i § 4, art. l4b § 1, § 2 i §7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 zpóźn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U Nr 225, poz. 1635/ oraz art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze IDz.U z 200 ...

Czy opłata skarbowa jest należna od dokumentu stwierdzającegoudzielenie pełnomocnictwa składanego w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych organizowanym przez podmiot należący do sektora finansów publicznych ?

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.02.2007 r. postanawiauznać za prawidłowe stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę, zgodnie z którym złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych – w obowiązu ...

Generowanie strony w 10 ms