Drukuj

Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, posiadającym otwarty obowiązek podatkowy w tutejszym organie. W dniu 20 maja br. przeniosła zakład do miejscowości (….. ), gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy. Dopełniono formalności dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest wykonywana w (…… ) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w (……) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew). Strona przewiduje również osiągniecie w przyszłości przychodów z najmu lokalu użytkowego położonego w (…….) (właściwość Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna). Adres zamieszkania podatnika pozostał niezmieniony i znajduje się na terenie właściwości tutejszego organu. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwość podatnika dotyczy właściwości organu podatkowego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę właściwości organu podatkowego.

W odpowiedzi na wniesione pytanie informuję, iż właściwość organów podatkowych w sprawach podatku od towarów i usług określają (począwszy od 1 maja 2004r.) przepisy art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem właściwym dla podatnika organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 3 ust. 1). Gdy czynności te są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową dla osób fizycznych została ustalona ze względu na miejsce zamieszkania podatnika ( art. 3 ust. 2 pkt 2) .

Do przedmiotowej sytuacji będzie zatem miał zastosowanie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT cyt. wyżej, a właściwym w sprawach podatku od towarów i usług będzie organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, tj. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. Nie ma więc potrzeby składania druku zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z. Z chwilą rozpoczęcia najmu powierzchni użytkowej w (......), właściwość dla rozliczeń z tytułu podatku VAT nie ulegnie zmianie. Należy wówczas -zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) – dokonać aktualizacji danych, na druku zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1, w części dotyczącej adresów miejsc prowadzenia działalności.

Zmiana właściwości organu wystąpi w razie zmiany przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania, na teren właściwości innego niż obecny organu podatkowego, bądź w razie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, na terenie jednego urzędu skarbowego, innego niż obecny organ podatkowy. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R aktualizujące dane podatnika wg. wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 kwietnia 2004 w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539), należy wówczas złożyć w nowo właściwym organie podatkowym.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Stosownie do pozycji 12a części II załącznika do ustawy, przedmiotem opłaty skarbowej jest czynność urzędowa od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego.

Ponieważ w chwili składania VAT-R aktualizacyjnego, podatnik posiada status zarejestrowanego podatnika, w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług a przepis art. 96 ust. 4 tej ustawy wyraźnie przewiduje potwierdzenie zarejestrowania jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 1 oznacza to, że obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od omawianej czynności powstaje zawsze z chwilą -potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego, zatem tylko wtedy, gdy celem jest rejestracja podmiotu, a nie aktualizacja danych o już zarejestrowanym podatniku. A zatem, gdyby zarejestrowany podatnik VAT dokonał zmian miejsc prowadzenia działalności, powodujących zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, nie ma podstaw do obciążenia go opłatą skarbową potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego (VAT-5).

Podobne interpretacje: