Interpretacje w temacie: Zakres przedmiotowy

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego jest opodatkowane podatkiem VAT ?

Czynność, o której mowa w art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest czynnością objętą katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, który zawiera art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czynność ...

Czy produkty oznaczone znakiem B można będzie po 30.04.2004r. wprowadzać do obrotu bez naruszenia obowiązującego prawa.

W dniu 06.01.2004 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Spółdzielni Pracy “...” z dnia 31.12.2003 r., w którym Spółdzielnia wyjaśnia, iż jest producentem środków ochrony indywidualnej – osłon twarzy, okularów. Wskazując, iż z dniem 01.05.2004 r. zostanie wprowadzony obowiązek oznaczanie produktów dotychczas posiadających certyfikat B znakiem CE, Spółdzielnia podkreśla, iż obecnie brak jest informacji d ...


- dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu pobierania opłaty ewidencyjnej za wpis w dowodzie rejestracyjnym i przekazywania zebranych kwot na odpowiednie konto „środka specjalnego” oraz obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w w/w przypadkach oraz udzielenie informacji czy pobierane opłaty są przychodem spółki i czy należy je ewidencjonować za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Państwa pismem z dnia 15 stycznia 2004 r. (data wpływu do Urzędu – 15.01.2004 r.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu pobierania opłaty ewidencyjnej za wpis w dowodzie rej ...

Najemca dokonał modernizacji przedmiotu najmu poprzez inwestycję w obcym środku trwałym. Po zakończeniu umowy najmu zgodnie z postanowieniami umowy, ulepszenia i nakłady w przedmiocie najmu stały się nieodpłatnie, na mocy postanowień umowy najmu, własnością wynajmującego. Czy takie przysporzenie należy na gruncie ustawy o VAT traktować jako darowiznę i na tej podstawie opodatkować?

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega darowizna towarów innych niż towary przekazane przez podatnika na jego potrzeby osobiste oraz potrzeby osobiste innych osób wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy. W rozumieniu art. 4 ustawy, towarem są rzeczy ruchome, jak również wsze ...

Czy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Wniosek Spółki dotyczy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraj ...

Będąc pracownikiem innej firmy, świadczę usługi na podstawie umów cywilnoprawnych dla przedsiebiorstwa X, nie prowadzę pozarolniczej działalnoci gospodarczej . Czy wraz z wejściem nowej ustawy o podatku od towarów i usług jestem podatnikem VAT z mocy prawa? Czy mogę nadal wystawiać tzw.rachunki swojemu zleceniodawcy?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pani usługi dla Przedsiębiorstwa X na podstawie umowy zlecenia.Od 1 maja 2004 r. zmieniły się zasady opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez osoby fizyczne, z tytułu których przychody są wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli działalności wykonywanej ...

Czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od wydanego, a nie odebranego przez wnioskodawcę zezwolenia (tu: na prowadzenie działalności kantorowej - przyp. wł.)?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam informacji na pisemne zapytanie. OPIS ZAGADNIENIA Wnioskodawca nie odebrał zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej wydanego na jego wniosek. Wnioskodawca poinformował jednak Organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzenia tej działalności. Bank stoi jednak na stano ...

Podatnik pyta: 1) czy wydawanie zezwoleń, w trybie decyzji administracyjnej, na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ administracji publicznej podlega podatkowi VAT? 2) czy usługa sprzedaży specyfikacji przetargowej jest nadal opodatkowana stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 7 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 8 lip ...

Podatnik pyta czy sprzedaż działek budowlanych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 22%.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 19 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 20 l ...

Generowanie strony w 23 ms