Interpretacje w temacie: Wyłączenia

Ścieżka aktualnego tematu

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) umowa sprzedaży towarów używanych, zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług.

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r. wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) do Prezesa Sądu o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów wątpliwości prawnej przedstawionej na wstępie. Wątpliwość prawna powstała na tle ...

Skorzystanie przez podatnika z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w sytuacji, gdy nie nabywa on przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży, lecz szeregu kolejnych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa, stanowi obejście wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zakazu korzystania z możliwości odliczania kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego.

Izba Skarbowa w Toruniu decyzją z dnia 29 października 1997 r. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 15 lipca 1997 r. określającą podatnikowi - spółce akcyjnej "E." w T. zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty i marzec 1997 r. oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe za te miesiące, a nadto umarzającą postępowanie dotycząc ...

1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001) jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001), uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.

I 1. Pismem z 26 listopada 2001 r. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzylet ...


Wyłączenia

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej, zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej. Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 st ...

Czy wpłata kwoty opłaty ewidencyjnej za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku badań technicznych może być wykazana na paragonie z kasy fiskalnej jako zwolnione , bowiem parametry kasy fiskalnej nie przewidują opcji wyłączenia tej kwoty z opodatkowania podatkiem VAT.

W dniu 10-02-2004 r. Komenda X wystąpiła z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobierana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Min.Spraw Wewnetrzych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz.U.Nr 227, poz.2254) nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na poragonach drukowanych przez kasę rejestrują ...

Czy do sprzedaży przedsiębiorstwa, pomimo wyłączenia z przedmiotu sprzedaży części jego należności i zobowiązań, jakie powstały do dnia zawarcia transakcji, które nie są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa, spółka z o.o. będąca jego właścicielem winna zastosować art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jej przepisów nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwa, wobec czego o wyłączeniu tej czynności z przepisów ustawy decydują przesłanki w ...

Czy sprzedaż pawilonu handlowego wchodzącego w skład masy upadłości jest czynnością, do której stosuje się zwolnienie z podatku od towarów i usług stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 15 stycznia 2004 r., nr PP-443/IN/56/BT/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 19 grudnia 2003 r. Syndyk Masy U ...

Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i jestem podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia. Prowadzę również działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadam 98% udziałów, a 2% posiada moja mama. Z uwagi na znacznie utrudnione wykonywanie obowiązków wspólnika względem spółki (znaczna odległość miejsca prowadzenia działalności od miejsca zamieszkania wspólniczki, podeszły wiek, ogólny stan zdrowia), co godzi w prawidłowość zarządzania majątkiem, podjęliśmy decyzję o darowiźnie całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC prowadzonego przez spółkę na moją rzecz. Na mocy jednej umowy darowizny otrzymałbym od spółki wszystkie składniki majątku należące do jej majątku oraz przejąłbym wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, w tym zatrudnienie wszystkich pracowników. W szczególności przejąłbym wszystkie składniki majątku trwałego ( środki trwałe i wyposażenie), towary handlowe, należności i zobowiązania, w tym obciążenia, umowy gospodarcze, w tym umowy najmu, a także firmę (spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). W związku z powyższym jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce oraz na mnie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 16.01.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 roku ze zm.) 1) PODATEK VAT. Spółka jawna, będąca podatnikiem podatku VAT, na mocy umowy darowizny zbywa na rzecz jednego udz ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku, pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US.V/2-436/1/2003) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od ...

Generowanie strony w 48 ms