Drukuj

Czy paliwo znajdujące się w magazynach podatnika, zakupione przed 1 maja 2004r., co do ktorego podatnik mógł: a) zwiększyć naliczony podatek VAT o kwotę podatku akcyzowego (tj. w trybie § 18 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 221, poz. 2196 z 2003r.), b) zakupić paliwo ze zwolnioną akcyzą na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 powyższego rozporządzenia, podatnik może sprzedawać uprawnionym do tego podmiotom po dniu 1 maja 2004r. aż do wyczerpania zainwentaryzowanych na dzień 30 kwietnia 2004r. zapasów magazynowych: - w zakresie paliwa wskazanego w pkt. a) - na nowych zasadach, tj. poprzez zwrot akcyzy w trybie określonym w art. 25 ust. 3, - w zakresie paliwa wskazanego w pkt. b) - na nowych zasadach, określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą), nie zawiera w swej treści przepisów kolizyjnych. Dlatego też, po dniu 1 maja 2004r. w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe, nabyte przed tym dniem, mają w pełni zastosowanie obecnie obowiązujące uregulowania prawne.

Jeżeli chodzi o wyroby akcyzowe, w odniesieniu do których w uprzednio obowiązującym systemie podatku akcyzowego, miał zastosowanie § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2196), i od których został uprzednio zapłacony podatek akcyzowy, to wyjaśnić należy, że sprzedaż tych wyrobów po 30 kwietnia 2004r. nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego. ma tu, bowiem zastosowanie generalna zasada funkcjonująca na gruncie systemu podatku akcyzowego tj. "zasada jednokrotności opodatkowania". Zasada ta wynika z dyspozycji art. 4 ust. 5 ustawyo podatku akcyzowym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w art. 4 ust. 1-3 ustawy, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach. Przy czym, zasada ta będzie miała zastosowanie pod warunkiem, że kwota akcyzy wynikająca z wykonania "pierwotnej" czynności podlegającej opodatkowaniu, została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Jednoczesnie należy zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy, nie przewidują możliwości zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy, co państwo sugerują. Przepis art. 25 ust. 3 ustawy, nie zawiera, bowiem w swej treści postanowień, na podstawie których możliwe jest bezpośrednie stosowanie zwolnień od akcyzy lub też dokonanie zwrotu tego podatku.

Jeżeli chodzi natomiast o wyroby akcyzowe, które zostały zakupione przed 1 maja 2004r., jako wyroby zwolnione od akcyzy na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 221, poz. 2196), to ewentualna ich sprzedaż do celów żeglugi po 30 kwietnia 2004r. będzie zwolniona od akcyzy przy spełnieniu warunków wynikających z § 8 Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966). Przy czym, ze względu na fakt, iż w takim wypadku podatnik dysponuje wyrobami akcyzowymi, które zostały zakupione przed 1 maja 2004r. nie będą miały zastosowania wymogi określone w § 8 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia.

Powyższa interpretacja przepisów dotyczy przedstawionego przez Państwo stanu faktycznego oraz stanu prawnego na dzień 09.06.2004r.

Podobne interpretacje: