Drukuj

Czy od zakupu zorganizowanego samobilansującego się przedsiębiorstwa należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 12 marca 2004 r. dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu zorganizowanego samobilansującego się przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. budynek motelowo-restauracyjny, pawilon handlowo-usługowy, budynek mieszkalny, dwie wiaty nad dystrybutorami wraz z instalacją technologiczną i wyposażaniem oraz działki gruntu o łącznym obszarze 4,3694 ha, wyjaśnia co następuje:

Przepisom ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz usługi w rozumieniu art. 4 ustawy. Towarami w rozumieniu pkt 1 powołanego wyżej przepisu są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Usługami natomiast w rozumieniu pkt 2 tegoż przepisu są usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, roboty budowlano-montażowe oraz inne wymienione w tym przepisie.

Przedsiębiorstwo, które zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych nie jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, towarem nie jest też grunt, podlegają zatem wyłączeniu z obowiązku opodatkowania VAT.

Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej jest sprzedaż przedsiębiorstwa, do której z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie stosuje się przepisów tej ustawy, to sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy strony tej umowy są z innych powodów podatnikami od podatku towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie przepis art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), nie ma zastosowania.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: