Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: fotografowanie, produkcja sesji zdjęciowych, skanowanie i obróbka komputerowa zdjęć, itp. Z powyższego tytułu podatnik ma możliwość zawierania ze swoimi klientami umów licencyjnych, których treścią jest udostępnianie za wynagrodzeniem wykonanych fotografii do publikacji przez ich nabywców. Jakie skutki prawne, w świetle ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wywołuje udzielanie przez podatnika licencji na utwór fotograficzny?

Przepis art. 4 pkt 2 lit. c), d) i e) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że usługą w rozumieniu ustawy jest m.in. udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego są zatem w myśl cytowanego przepisu również utwory fotograficzne.

Obrót prawami do utworów w rozumieniu prawa autorskiego (za wyjątkiem programów komputerowych oraz objętych ustawą prawo własności przemysłowej utworów wzornictwa przemysłowego) – w świetle treści art. 4 pkt 2 lit. e) ustawy o VAT – zarówno w postaci ich sprzedaży, jak i udzielania licencji lub upoważnień do korzystania z licencji - pozostaje poza regulacją ustawy. Czynności te nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: