Drukuj

Czy produkty oznaczone znakiem B można będzie po 30.04.2004r. wprowadzać do obrotu bez naruszenia obowiązującego prawa.

W dniu 06.01.2004 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Spółdzielni Pracy “...” z dnia 31.12.2003 r., w którym Spółdzielnia wyjaśnia, iż jest producentem środków ochrony indywidualnej – osłon twarzy, okularów. Wskazując, iż z dniem 01.05.2004 r. zostanie wprowadzony obowiązek oznaczanie produktów dotychczas posiadających certyfikat B znakiem CE, Spółdzielnia podkreśla, iż obecnie brak jest informacji dotyczącej daty rozpoczęcia wydawania certyfikatów na znak CE. Wobec powyższego w Spółdzielni powstały wątpliwości czy produkty oznaczone znakiem B można będzie po 30.04.2004 r. wprowadzać do obrotu bez naruszenia obowiązującego prawa.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), udziela się informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie.

Na wstępie tutejszy organ informuje, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości m. in. naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 ze zm.), jak również akty wykonawcze do powołanej ustawy nie regulują kwestii dotyczących wprowadzenia do obrotu towarów bez certyfikatu wymaganego na podstawie przepisów innych aktów prawnych.

  • Niezależnie od powyższego tut. organ, informacyjnie wskazuje, iż kwestie certyfikacji wyrobów i usług regulują m.in. następujące akty prawne:
  • Ustawa z dnia 03 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250 ze zmianami )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 1999r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5 poz. 53) w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczeniu tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2000r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 55, poz. 661 ze zmianami) w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczonych tym znakiem lub nie spełniających innych wymagań, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji, przedsiębiorca, który wprowadził do obrotu wyroby podlegające oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa, a nie oznaczone tym znakiem, wyprodukowane niezgodnie z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania prawa stosowania tego znaku lub nie posiadające dokumentu dopuszczającego do obrotu, a także nie spełniające wymagań stanowiących podstawę do wydania tego dokumentu, jest obowiązany wpłacić do budżetu państwa kwotę stanowiącą 100% sumy uzyskanej ze sprzedaży zakwestionowanych wyrobów.

W myśl art. 27 ust. 1 w/w ustawy organ kontroli upoważniony do kontrolowania działalności przedsiębiorców zawiadamia właściwy urząd skarbowy o stwierdzeniu uchybień, o których mowa w art. 26, oraz określa ilość i wartość wyrobów lub usług, których te uchybienia dotyczą.

Tryb stosowania powyższej sankcji ekonomicznej reguluje rozporządzenie z dnia 11 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 55, poz. 661 ze zmianami). Zatem zgodnie z § 4 ust. 1 w/w rozporządzenia w przypadku gdy przedsiębiorca pomimo ciążącego na nim obowiązku nie dokonał wpłaty sankcji ekonomicznej w terminie określonym w § 3 ust. 1 lub dokonał wpłaty sankcji ekonomicznej w wysokości niższej od należnej, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu sankcji wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności.

Z powołanych przepisów w sposób oczywisty wynika, iż wprowadzenie do obrotu wyrobów bez wymaganego dla tych wyrobów znaku bezpieczeństwa stanowi naruszenie prawa i w konsekwencji zagrożone jest sankcją ekonomiczną. W świetle powyższego należy jednak podkreślić, iż organ podatkowy nie jest kompetentny do interpretowania przepisów powołanych wyżej aktów prawnych regulujących kwestie certyfikacji wyrobów i usług, jako że nie stanowią one prawa podatkowego. W związku z tym organ podatkowy nie może udzielić wnioskodawcy wyjaśnień w zakresie możliwości wprowadzenia do obrotu po dniu 01.05.2004 r. wyrobów oznaczonych zdaniem Spółdzielni niewłaściwym znakiem bezpieczeństwa (jest B winno być CE). Proponujemy zwrócić się w tej kwestii do jednostki certyfikującej.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie i stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: