Drukuj

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagrody otrzymanej w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy centrum sportowo-rekreacyjnego.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 18.04.2006r., znak: USIV/l/443-6/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagrody otrzymanej w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy centrum sportowo-rekreacyjnego,

- zmienia przedmiotowe postanowienie i stwierdza, że zawarte we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji udzielił interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, na wniosek Pana Rafała Jacaszka z dnia 18.01.2006r., uzupełniony pismem z dnia 18.01.2006r. (data wpływu 13.03.2006r). Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych architektonicznych. Wziął udział w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy centrum sportowo-rekreacyjnego.

Podał, iż z regulaminu konkursu wynika, że:

  • wybrane prace konkursowe będą stanowić podstawę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • na podstawie najlepszej pracy konkursowej wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawca wykona jedno opracowanie projektowe i pozostałe opracowania towarzyszące,
  • zamawiający zastrzega sobie prawo utrwalenia i publikacji wszystkich prac nadesłanych na konkurs, w okresie dwóch lat od dnia ogłoszenia wyników konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu autorów prac,
  • po zakończeniu prac Sądu Konkursowego, zamknięciu publicznej wystawy i dokonaniu wypłaty nagród zamawiający (organizator konkursu) staje się właścicielem wszystkich nośników utworów, za które dokonano wypłaty nagród, z zachowaniem prawa autorskiego,
  • zamawiający (organizator konkursu) przechowuje dokumentację konkursu, w tym prace konkursowe, które nie zostaną zwrócone, przez okres 4 lat od zakończenia konkursu, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Projekt koncepcyjny Wnioskodawcy został uznany za najlepszy. Zgodnie zatem z regulaminem konkursu, Pan Rafał J. otrzymał nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do "udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne. "Po przeprowadzeniu w/w postępowania, mającego na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, zostanie sporządzona "umowa na prace projektowe," składająca się z trzech faz projektowania oraz zostanie ustalone wynagrodzenie.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy otrzymana nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak to w jaki sposób należy wycenić wartość nagrody głównej, tj. możliwość wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Wnioskodawca twierdzi, iż otrzymana nagroda nie jest zapłatą za wykonany projekt koncepcyjny, lecz ma charakter uznania -wyróżnienia za najlepszą pracę w konkursie, nie podlega więc opodatkowaniu.

Dokonując rozstrzygnięcia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wskazał, iż wykonał On usługę projektową, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kwotą należną z tego tytułu jest jedynie nagroda pieniężna.

W złożonym zażaleniu Pan Rafał J. wnosi o ponowne przeanalizowanie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 18.01.2006r. i udzielenie interpretacji "w oparciu o regulamin organizatora konkursu." Twierdzi, że z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, iż okolicznością wskazującą na odpłatne wykonanie usługi było dokonanie wypłaty nagrody za nośniki utworu, których właścicielem stał się organizator konkursu. Wskazuje, iż pogląd ten jest niezgodny z regulaminem. Otrzymana nagroda miała charakter "uznania-wyróżnienia," a nie zapłaty za wykonany projekt, ponadto organizator stał się jedynie właścicielem nośników projektu. Dodaje, że wartość tych nośników jest znikoma.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie rozpatrując przedmiotowe zażalenie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w w/w przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny (m.in. z zażalenia wynika, że "organizator konkursu stał się jedynie właścicielem nośników projektu - lecz nie został właścicielem projektu") należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie wykonał odpłatnej usługi projektowej na rzecz organizatora konkursu. W związku z tym otrzymanej nagrody nie można uznać za wynagrodzenie, zatem nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.Na niniejszą decyzję Stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: