Interpretacje w temacie: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy przy spisywaniu aktu notarialnego zawierającego zmianę umowy Spółki polegającą na kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego, notariusz winien pomniejszyć należny podatek od czynności cywilnoprawnych o pobraną wcześniej opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 08.07.2004 r. (data wpływu-12.07.2004r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Spółka w 1998 i 2001 r. podjęła uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie ...

Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w sprawach alimentacyjnych.

Prezydent Miasta Kutno działając na podstawie art. 14a par. 1, 3 i 4 oraz art. 216 par. 1 ustawy z dia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia udzielić na wniosek ... interpretacji art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.), uznając, że dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika ...

Czy od pozwolenia na pobór wód poziemnych oraz od pozwolenia na wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego pobiera się jedną opłatę skarbową, czy też dwie opłaty skarbowe, tj. od każdego pozwolenia osobno.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa ( do reprezentowania i/lub zawarcia umowy ), prokury albo jego odpisu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega opłacie skarbowej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 i 217 w związku z art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005, Nr 8, poz. 60, ze zm, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r.) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2006, Nr 217, poz. 1590 ) - po rozpatrzeniu w ...

Czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od wydanego, a nie odebranego przez wnioskodawcę zezwolenia (tu: na prowadzenie działalności kantorowej - przyp. wł.)?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam informacji na pisemne zapytanie. OPIS ZAGADNIENIA Wnioskodawca nie odebrał zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej wydanego na jego wniosek. Wnioskodawca poinformował jednak Organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzenia tej działalności. Bank stoi jednak na stano ...

Czy wobec zmiany miejsca zamieszkania w okresie pomiędzy datą zawarcia umowy pożyczki a datą zapłaty neleżnej od w/w umowy pożyczki opłaty skarbowej właściwym dla rozliczenia zobowiązania jest organ podatkowy ze względu na obecne miejsce zamieszkania Podatnika?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.07.2005 r. (data wpływu do tutejszego Organu podatkowego 25.07.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy przy odbiorze dokumentów istnieje obowiązek wnoszenia opłaty skarbowej każdorazowo od okazanej kserokopii upoważnienia (pełnomocnictwa)?

Wnioskiem z dnia 15 czerwca 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. X. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. Spółdzielnia Mieszkaniowa występuje z wnioskami do Departamentu Geodezji tutejszego Urzędu o wy ...

Czy podlega opodatkowaniu umowa depozytu nieprawidłowego zawarta 24 listopada 2000 r. Przedmiotem umowy były środki pieniężne przekazane przez składajacego do rozporządzania w określonym czasie przez przechowawcę? I czy w/w umowa winna być zarejestrowana we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym?

Z treści przedstwionego przez Panią pisma wynika, iż przedmiotem umowy depozytu nieprawidłowego były środki pieniężne przekazane przez składającego do rozporządzania nimi w określonym czasie przez przechowawcę. W związku z tak przedstawionym stanowiskiem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów podziela Pani zdanie, iż w/w umowa nie podlega opodatkownaiu opłatą skarbową. Zakres przedmiotowy ...

Czy wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenie zgody na tymczasowe przetrzymywanie zwierzyny winien dokonać opłaty skarbowej i w jakiej kwocie za wydanie decyzji wyrażającej zgodę Starosty na tymczasowe przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach.

POSTANOWIENNIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U .z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Rypina p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko Starostwa Powiatowego w sprawie dokonania opłaty skarbowej i jej wysokości za wydanie decyzji wyrażającej zgodę starosty na tymczasowe przetrzymywanie ...

Czy transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od PCC oraz zwolnienia w podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 65 ms