Interpretacje w temacie: Pobór i zwrot opłaty skarbowej

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

- dotyczy stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8. poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), po rozpatrzeniu wniosku Wicestarosty Mrągowskiego z dnia 3 stycznia 2007 o wydanie interpretacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy o opłacie sk ...

1. Generalną zasadą przyjętą w opłacie skarbowej jest, że podstawę obliczenia opłaty skarbowej stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej. Cena nie odgrywa samodzielnej roli przy obliczaniu opłaty skarbowej i w żadnym razie nie jest kryterium ustawowym obliczania tej opłaty. Kryterium takie stanowi bowiem wartość rynkowa rzeczy (prawa), która jest jedynie pomocniczo kształtowana przez cenę, i to nie umowną, lecz cenę przeciętną w danej miejscowości. 2. Nie ma podstaw dla określenia wartości rynkowej dla celów opłaty skarbowej odejmowania własnych nakładów finansowych nabywcy na adaptację pomieszczenia strychowego. Kwestia rozliczeń i ostatecznej ceny jest zagadnieniem cywilnoprawnym. Z punktu widzenia obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej sprawa ta nie ma znaczenia. 3. Notariusz jako płatnik, zobowiązany był uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej (art. 12 ust. 2 powyższej ustawy) i to w wysokości od wskazanej przez strony wartości lokalu, a nie wartości lokalu z adaptacji po uwzględnieniu nakładów własnych. 4. Słusznie bowiem przyjął, iż skoro strony przy dokonywanej czynności określiły, że ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży jest wyższa od ustalonej przez nie ceny sprzedaży, to obowiązkiem skarżącego jako płatnika było obliczenie i pobranie opłaty od wskazanej wartości rynkowej. Nadto należy podkreślić, iż notariusz nie został wprowadzony w błąd przez strony czynności cywilnoprawnej, co do przedmiotu umowy, czy podstawy opodatkowania. Powinien zatem prawidłowo ocenić stan faktyczny zawieranej przed nim umowy sprzedaży i w konsekwencji obliczyć i pobrać opłatę skarbową od wartości prawidłowo określonego przedmiotu umowy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie o sygn. akt SA/Sz 1566/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy Dariusza W oddalił skargę na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2002 r., Nr PB.3.45-4307/825-8/2002 w przedmiocie opłaty skarbowej. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, iż Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Drugiego Ur ...

Generowanie strony w 20 ms