Drukuj

Czy opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (dokumentu pełnomocnictwa) powinna ulegać zwielokrotnieniu w przypadku, gdy w jednym dokumencie kilku mocodawców udzieli stronie pełnomocnictwa?

Prezydent Miasta Białegostoku działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, z dnia 9 grudnia 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowej

postanawia

stwierdzić, iż stanowisko przedstawione przez X sp. o.o. w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

STAN FAKTYCZNY:

Wnioskiem z dnia 1 marca 2006r. X sp. z o.o. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. ). Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. Wyżej wymieniona spółka w ramach wykonywanych czynności (za pośrednictwem uprawnionych doradców podatkowych ) reprezentuje swoich klientów w postępowaniu podatkowym i podczas kontroli skarbowej, oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. W trakcie prowadzonego postępowania doradcy podatkowi działający w ramach X sp. z o.o. przedkładają między innymi pełnomocnictwa, w których w jednym dokumencie udzielane są pełnomocnictwa przez kilku mocodawców. Powyższa sprawa dotyczy w szczególności spółek osobowych z kodeksu spółek handlowych, wspólników spółek cywilnych lub też wieloosobowych zarządów spółek kapitałowych.

STANOWISKO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Zdaniem strony opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (dokumentu pełnomocnictwa), zgodnie z zapisem załącznika do ustawy z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) część V, kol. 3 załącznika wynosi 15,00zł. Strona stoi na stanowisku, iż w takiej wysokości winna być uiszczana opłata skarbowa przez spółkę od każdego pełnomocnictwa, jego odpisu lub wypisu. Powyższa opłata nie powinna ulegać zwielokrotnieniu w przypadku, gdy w jednym dokumencie kilku mocodawców udzieli stronie pełnomocnictwa.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA:

Wyjaśnia się, iż w przytoczonym stanie faktycznym i prawnym, stawka opłaty skarbowej od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika jest określona w pkt 1, część V załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym opłata skarbowa od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów i wypisów, w tym również od udzielonych w jednym dokumencie przez pracowników będących akcjonariuszami spółek, których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu tych spółek wynosi 15,00zł. Z treści tego zapisu wynikają dwie zasady.

Po pierwsze, że w przypadku dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika pobiera się tyle opłat skarbowych, ile stosunków pełnomocnictwa wynika z danego dokumentu. Zatem liczba mocodawców wymieniona w danym dokumencie wyznacza krotność opłaty skarbowej wynikającej ze sporządzenia dokumentu.

Po drugie, że jednokrotna opłata skarbowa powinna być pobierana niezależnie od liczby mocodawców udzielających pełnomocnictwa w jednym dokumencie, tylko w przypadku gdy tymi mocodawcami są pracownicy będący akcjonariuszami spółek, których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych i umocowują oni pełnomocnika do reprezentowania ich na walnym zgromadzeniu tych spółek. Oznacza to, że w innych przypadkach między innymi wtedy, gdy wspólnicy spółki akcyjnej, ale niespełniający wskazanych wyżej warunków ustanowią jednego pełnomocnika do reprezentowania ich na walnym zgromadzeniu spółki, której akcje nie zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej w wysokości wynikającej z przemnożenia stawki opłaty skarbowej od tego dokumentu przez liczbę mocodawców udzielających pełnomocnictwa w danym przypadku.

Informuję, że niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązującego na dzień złożenia zapytania w organie podatkowym i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 1.03 2006 r.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 powoływanej ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: