Drukuj

Cyz wniosek o zwrot lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych jest z opłaty skarbowej zwolniony_

POSTANOWIENIE

Prezydent Miasta Zawiercie, działając na podstawie art. 14 a § 1 , § 2, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedno z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych

postanawia

udzielić interpretacji prawnej w sprawie wnoszenia opłaty skarbowej w przypadku wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o w sprawie zwrotu nadpłaty lub zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych zgodnie z art. 75, 76 ustawy Ordynacja podatkowa.

Po analizie okoliczności faktycznych i przepisów w/w ustawy Prezydent Miasta- Zawiercie stwierdza, iż wniosek- o stwierdzenie nadpłaty podlega - opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej wniosek o zwrot lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych jest z opłaty skarbowej zwolniony ( Dz. U. z 2004r, Nr 253 poz. 2532 z późno zm.), na podstawie załącznika nr 1 do ustawy, część I, kolumna 4, pkt 14.

UZASADNIENE

Podatnik składając deklaracje podatkowe w podatku od towarów i usług wykazał kwotę podatku naliczonego do zwrotu na rachunek bankowy. Następnie wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku zgodnie z art. 75 § 1, § 2, pkt 1 lit b ustawy Ordynacja podatkowa do Urzędu Skarbowego.Podatnik poddał w wątpliwość czy wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 § 1 lit a ustawy o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2532 z późno zm.) czy podlega ustawowemu zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z załącznikiem do w/w ustawy, którym jest tabela przedstawiająca ustawowe zwolnienia przedmiotowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej, załącznik nr 1, część I, kolumna 4, pkt 14 zwalnia się z opłaty skarbowej wnioski w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których zastosowanie maja przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Zwrot podatku następuje po uprzednim wydaniu przez uprawniony organ decyzjistwierdzającej nadpłatę - zgodnie z art. 75 § 4, w wypadku gdy skorygowana deklaracja niebudzi wątpliwości, następnie podatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zaległości podatkowych zgodnie z art. 76a § 1. Dopiero ten wniosek jest wnioskiem dotyczącym zwrotu lub umorzenia należności podatkowych, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej.

Po złożeniu tegoż wniosku organ wydaje decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty lub postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zaległości podatkowych.Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie podlega zatem zwolnieniu, gdyż nie jest wnioskiem w sprawie zwrotu lub umorzenia należności celnych czy należności podatkowych, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej.

Konkludujac, wnioski dotyczące innych czynności niż zwrot lub umorzenie należności podatkowych podlegają opłacie skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.Wniosek o stwierdzenie nadpłaty wychodzi poza zakres ustawowych zwolnieńprzedmiotowych, ujętych w tabeli, będącej załącznikiem do niniejszej ustawy.W świetle przepisów ustawy postanowiono jak powyżej.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: