Drukuj

Czy opłata dotyczy całego przedsięwzięcia, na które jest wydawane pozwolenie wodnoprawne czy też powinna być naliczana dla każdego elementu, wyszczególnionego w przedsięwzięciu, oddzielnie?

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta Lęborka działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U Nr 8, poz. 60 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku .......... z dnia 04.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie:

działając na podstawie art. 122 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne ( Dz U Nr 115, poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami) wydaje decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na realizację określonych przedsięwzięć. Jednocześnie na podstawie art.1 ust.1 pkt 1d ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 253, poz. 2532 z późniejszymi zmianami) pobiera opłatę skarbową w wysokości 190,00 zł za pozwolenie wodnoprawne.

W dniu 07.12.2006r. ................ działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa skierował wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lęborku o wyjaśnienie : „czy opłata dotyczy całego przedsięwzięcia, na które jest wydawane pozwolenie wodnoprawne czy też powinna być naliczana dla każdego elementu, wyszczególnionego w przedsięwzięciu, oddzielnie...” Wnioskodawca stoi na stanowisku, że „zgodnie zw/w przepisami prawnymi pozwolenie wodnoprawne dotyczące całego przedsięwzięcia, zawierającego różne elementy składowe, naszym zdaniem, powinno podlegać jednorazowej opłacie skarbowej.”

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej , organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Zatem organem uprawnionym do udzielenia interpretacji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Miasta Lęborka. W/w wniosek o interpretację wpłynął do Urzędu Miejskiego w Lęborku w dniu 12.12.2006r.

Po przeanalizowaniu - w świetle obowiązujących przepisów prawa - przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego, organ podatkowy wyjaśnia jak niżej:

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1d ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004r. Dz U Nr 253, poz.2532 ze zmianami) za pozwolenie wodnoprawne pobierana jest opłata skarbowa.

Art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. –Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz U Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) wymienia przedsięwzięcia, na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli w jednej decyzji ujęte zostało kilka pozwoleń wodnoprawnych, tj. dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego to opłatę skarbową należy pobrać za każde pozwolenie wodnoprawne ujęte w decyzji.

Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu prawnego do dnia 31 grudnia 2006r.

Od 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz U Nr 225, poz. 1635) , która w części III pkt 45 załącznika do ustawy jednoznacznie określa , że „w przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności” wnoszona jest opłata skarbowa w wysokości „100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)”. Stawka za pozwolenie wodnoprawne wynosi 217,00 zł (część III pkt 24 załącznika do ustawy.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: