Drukuj

Opłata skarbowa w sprawach komunikacyjnych.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Starosty Powiatu z dnia 15 stycznia 2007 r. KD.VII.5500-A-7/07, Burmistrz Miasta udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej dotyczącej pobierania opłaty skarbowej

stwierdza

iż przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko Starosty Powiatu wskazujące, że:

1. wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
2. wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej i karty pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
3. decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - nie podlega opłacie skarbowej,
4. wydanie prawa jazdy (krajowe i międzynarodowe) - nie podlega opłacie skarbowej,
5. wydanie wtórnika prawa jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
6. wydanie legitymacji instruktora - nie podlega opłacie skarbowej,
7. wydanie karty parkingowej - nie podlega opłacie skarbowej,
8. wydanie licencji na transport drogowy, wypisu do licencji - nie podlega opłacie skarbowej,
9. wydanie zaświadczenia na przewozy własne i wypisu z zaświadczenia - nie podlega opłacie skarbowej,
10. wydanie zezwolenia na przewozy regularne - nie podlega opłacie skarbowej,
11. decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe (na wniosek właściciela pojazdu) -podlega opłacie skarbowej,
12. zawiadomienie o zbyciu pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
13. decyzja o odmowie zarejestrowania pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
14. decyzja o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu (typu „SAM", nadwozia, ramy) - podlega opłacie skarbowej,
15. decyzja o nadaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej - zastępczej w pojeździe - podlega opłacie skarbowej,
16. wpis lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (o zastawie rejestrowym, hak, gaz, VAT, współwłaściciel) - nie podlega opłacie skarbowej,
17. decyzja o odmowie wydania prawa jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
18. decyzja o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy - podlega opłacie skarbowej,
19. decyzja o cofnięciu, zatrzymaniu prawa jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
20. wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy - podlega opłacie skarbowej,
21. wpis o przedłużeniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
22. zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców, stacje diagnostyczne pojazdów) - podlega opłacie skarbowej,
23. zaświadczenie potwierdzające zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej - podlega opłacie skarbowej,
24. wydanie uprawnienia diagnosty - podlega opłacie skarbowej,
.25. decyzja o odmowie wydania zezwolenia, licencji, legitymacji, uprawnień diagnosty, instruktora nauki jazdy, wykreślenia wpisu do rejestru działalności regulowanej - nie podlega opłacie skarbowej,
26. zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikacje w trybie art. 114 Prawa o ruchu drogowym - podlega opłacie skarbowej,
27. zaświadczenie wydane na wniosek zainteresowanego o posiadaniu uprawnień, o rejestracji pojazdu i innych zaświadczeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym - podlega opłacie skarbowej,
28. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu lub kopii dokumentów wydanych w zakresie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym - podlega opłacie skarbowej,
29. zaświadczenie czasowej i stałej organizacji ruchu - nie podlega opłacie skarbowej

należy uznać za prawidłowe przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2007 r. wpłynął do Burmistrza Miasta pisemny wniosek Starosty Powiatu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, póz. 1635).

W przedstawionym stanowisku Starosta Powiatu uznał, że:

1. wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
2. wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej i karty pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
3. decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - nie podlega opłacie skarbowej,
4. wydanie prawa jazdy (krajowe i międzynarodowe) - nie podlega opłacie skarbowej,
5. wydanie wtórnika prawa jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
6. wydanie legitymacji instruktora - nie podlega opłacie skarbowej,
7. wydanie karty parkingowej - nie podlega opłacie skarbowej,
8. wydanie licencji na transport drogowy, wypisu do licencji - nie podlega opłacie skarbowej,
9. wydanie zaświadczenia na przewozy własne i wypisu z zaświadczenia - nie podlega opłacie skarbowej,
10. wydanie zezwolenia na przewozy regularne - nie podlega opłacie skarbowej,
11. decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe (na wniosek właściciela pojazdu) -podlega opłacie skarbowej,
12. zawiadomienie o zbyciu pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
13. decyzja o odmowie zarejestrowania pojazdu - nie podlega opłacie skarbowej,
14. decyzja o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu (typu „SAM", nadwozia, ramy) - podlega opłacie skarbowej,
15. decyzja o nadaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej - zastępczej w pojeździe - podlega opłacie skarbowej,
16. wpis lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (o zastawie rejestrowym, hak, gaz, VAT, współwłaściciel) - nie podlega opłacie skarbowej,
17. decyzja o odmowie wydania prawa jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
18. decyzja o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy - podlega opłacie skarbowej,
19. decyzja o cofnięciu, zatrzymaniu prawa jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
20. wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy - podlega opłacie skarbowej,
21. wpis o przedłużeniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy - nie podlega opłacie skarbowej,
22. zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców, stacje diagnostyczne pojazdów) - podlega opłacie skarbowej,
23. zaświadczenie potwierdzające zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej - podlega opłacie skarbowej,
24. wydanie uprawnienia diagnosty - podlega opłacie skarbowej,
.25. decyzja o odmowie wydania zezwolenia, licencji, legitymacji, uprawnień diagnosty, instruktora nauki jazdy, wykreślenia wpisu do rejestru działalności regulowanej - nie podlega opłacie skarbowej,
26. zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikacje w trybie art. 114 Prawa o ruchu drogowym - podlega opłacie skarbowej,
27. zaświadczenie wydane na wniosek zainteresowanego o posiadaniu uprawnień, o rejestracji pojazdu i innych zaświadczeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym - podlega opłacie skarbowej,
28. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu lub kopii dokumentów wydanych w zakresie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym - podlega opłacie skarbowej,
29. zaświadczenie czasowej i stałej organizacji ruchu - nie podlega opłacie skarbowej

W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że od czynności urzędowych wymienionych w punktach od 1 do 10 pobierane są opłaty stałe na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, póz. 908 z późn.zm.). W związku z tym nie podlegają one opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, póz. 1635).

Odnosząc się natomiast do czynności urzędowych wymienionych w pozostałych punktach to należy stwierdzić, że pozycje opisane jako podlegające opłacie skarbowej zostały w sposób wyraźny wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej zawierającym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia; zaś pozycje opisane jako nie podlegające opłacie skarbowej nie zostały wymienione we wspomnianym załączniku - w związku z tym, uznając że załącznik jest katalogiem zamkniętym nie należy pobierać od tych czynności opłaty skarbowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku zaistnienia sytuacji wydawania decyzji opisanych w punktach: 13, 17, 19 i 25 na wniosek zainteresowanych, to zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a należy pobierać opłatę skarbową w wysokości 10 zł w oparciu o część l póz. 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej jako od pozostałych decyzji, do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego a nie umarzające postępowania lub nie wydawane w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: