Drukuj

Czy podlegają opłacie skarbowej: zaświadczenia w sprawie realizowania budowy, zaświadczenia o stanie zaawansowania robót budowlanych, zaświadczenia o samodzielności lokali i zaświadczenia o wsprawie określenia powierzchni użytkowej lokalu?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tjedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z pozn.zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Starosty Powiatu z dnia 17 stycznia 2007r. nr AB V 7351/1/5/07, Burmistrz Miasta udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie mdywidualnej dotyczącej pobierania opłaty skarbowej

stwierdza

iż przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko Starosty Powiatu wskazujące, że:

1. zaświadczenia w sprawie realizowania budowy na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę potrzebne do przedłożenia w Urzędzie Skarbowym w celu zwrotu podatku VAT oraz

2. zaświadczenia o stanie zaawansowania robót budowlanych potrzebne w celu likwidacji książeczek mieszkaniowych, przyznania kredytu mieszkaniowego itp.

nie podlegają opłacie skarbowej, natomiast:

1. zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane w celu wyodręnienia własności oraz

zaświadczenia w sprawie okreslenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w celu przyznania dodatku mieszkaniowego itp.
podlegają opłacie skarbowej

należy uznać za prawidłowe przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2007 r. wpłynął do Burmistrza Miasta pisemny wniosek Starosty Powiatu o udzielenie pisemnej mterpretacj co do zakresu i sposobu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 hstopada 2006Dz U Nr 225, póz. 1635).

W przedstawionym stanowisku Starosta Powiatu powołując się na art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej uznał, ze:

1. zaświadczenia w sprawie realizowania budowy na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę potrzebne do przedłożenia w Urzędzie Skarbowym w celu zwrotu podatku VAT oraz

2. zaświadczenia o stanie zaawansowania robót budowlanych potrzebne w celu likwidacji książeczek mieszkaniowych, przyznania kredytu mieszkaniowego itp.
nie podlegają opłacie skarbowej, natomiast:

1. zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane w celu wyodrębnienia własności oraz

2. zaświadczenia w sprawie określenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w celu przyznania dodatku mieszkaniowego itp.
podlegaja opłacie skarbowej.

W powyższej sprawie należy stwierdzić, że brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej w sposób jednoznaczny rozstrzyga jakie zaświadczenia nie podlegają opłacie skarbowej. Sformułowanie, że nie podlegają opłacie skarbowej „zaświadczenia (...) w sprawach budownictwa mieszkaniowego" przesądza o tym, iż zakres przedmiotowy tego przepisu obejmuje tylko działania urzędowe w trakcie trwania procesu budowy. W konsekwencji wszystkie inne czynności dokonywane po jego zakończeniu podlegają opłacie skarbowej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: