Drukuj

Czy upoważnienie udzielone przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie podlega opłacie skarbowej.

POSTANOWIENIE

Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. l4a § 1, § 3 i § 4, art. l4b § 1, § 2 i §7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 zpóźn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U Nr 225, poz. 1635/ oraz art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze IDz.U z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm./

postanawia

udzielić na wniosek Pana ........... działającego w ramach Kancelarii .......... interpretacji podatkowej uznając, iż upoważnienie udzielone przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie podlega opłacie skarbowej .

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. Pan ....... działający w ramach Kancelarii ........... zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących opłaty skarbowej w odniesieniu do upoważnienia wystawionego aplikantowi adwokackiemu.

Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił stan faktyczny oraz wskazał własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż upoważnienie udzielone na podstawie art. 77 ustawy prawo o adwokaturze przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie jest pełnomocnictwem, a zatem nie podlega opłacie skarbowej. Pan ........ oświadczył, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Po rozpatrzeniu wniosku, wyjaśnia się co następuje.

Pan ..... wykonując działalność adwokacką w ramach Kancelarii jako profesjonalny pełnomocnik reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Podstawą tej reprezentacji jest umowa zawarta z Kancelarią, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych we wskazanym w niej zakresie. W ramach prowadzonych spraw Wnioskodawca udziela aplikantowi adwokackiemu, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1 982r. Prawo o adwokaturze /Dz. U z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późno zm./ upoważnienia do zastępowania go przez sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej.

Zgodnie z art. z ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 1 Dz. U Nr 225, poz. 1635/ opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictw lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub wpostępowaniu sądowym. Przepisy ww. ustawy nie przewidują obowiązku uiszczenia opłaty skarbowejod dokumentu stwierdzającego pełnienie zastępstwa.

Pan ............ w złożonym wniosku w sposób wyczerpujący wyjaśnił, iż dokument wystawiany przez Wnioskodawcę, na podstawie którego aplikant adwokacki pełni za adwokata zastępstwo wgranicach określonych wart. 77 ustawy Prawo o adwokaturze, nie stanowi pełnomocnictwa.Stanowisko to znajduje potwierdzenia w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006r. sygn. akt III CZP 27/06. Powyższe oznacza zatem, iż ww. dokument nie podlega opłacie skarbowej.

Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy Organ uznaje tezę Pana ....... działającego wramach Kancelarii ......... za zasadną i postanawia jak w sentencji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: