Drukuj

Czy opłata skarbowa jest należna od dokumentu stwierdzającegoudzielenie pełnomocnictwa składanego w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych organizowanym przez podmiot należący do sektora finansów publicznych ?

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.02.2007 r. postanawiauznać za prawidłowe stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę, zgodnie z którym złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych – w obowiązującym stanie prawnym – nie podlega opłacie skarbowej.

W dniu 22.02.2007 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w następującej indywidualnej sprawie:
czy opłata skarbowa jest należna od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa składanego w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych organizowanym przez podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ?We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: jako jednostka sektora finansów publicznych, wnioskodawca obowiązany jest do udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dn. 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.). Wnioskodawca zauważa, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą działać samodzielnie, poprzez organy statutowe, bądź – przez podmioty upoważnione. Osoby reprezentujące wykonawców wykazują swoje umocowanie do działania w imieniu podmiotu, który reprezentują, poprzez złożenie dokumentu pełnomocnictwa.
W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego wnioskodawca wskazuje na swoje wątpliwości przywołując obowiązujące regulacje prawne. Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej). Stanowisko wnioskodawcy w sprawie sprowadza się do stwierdzenia, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu przetargowym organizowanym przez ... nie podlega opłacie skarbowej z uwagi na fakt, iż udział w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej.
Wnioskodawca zauważa, że relacje zachodzące pomiędzy zamawiającym a wykonawcą mają charakter stosunków cywilnoprawnych, gdyż zachodzą pomiędzy równoprawnymi podmiotami, którzy dysponują autonomią w zakresie podjęcia decyzji w przedmiocie przystąpienia i uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ekwiwalentna wymiana dóbr.
Tym samym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i biorący w nim udział wykonawcy występują w roli równorzędnych partnerów realizujących własne cele ekonomiczne. Według wnioskodawcy, nawet jeżeli zamawiający jest organem administracji publicznej, działającym w sferze prawa administracyjnego, to udzielanie zamówień publicznych nie stanowi realizacji zadań z zakresu administracji publicznej.
Dokonując oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy należy uznać trafność przedstawionego poglądu. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, która weszła w życie 01.01.2007 r. pozostawiła jako przedmiot opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury), ale wyłącznie w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym (art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 1 ust. 2). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Powyższe oznacza, iż sam fakt sporządzenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) – od dnia 01.01.2007 r., nie wywiera żadnych skutków z punktu widzenia przepisów o opłacie skarbowej.
W związku z tym, iż przedmiot opłaty skarbowej został w sposób wyczerpujący wskazany w art. 1 ustawy o opłacie skarbowej, można stąd wywnioskować, że założeniem przepisów nowej ustawy jest, co do zasady, obciążanie opłatą skarbową czynności wykonywanych przez organy administracji publicznej oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, a zatem opłata skarbowa nie powinna obciążać szeroko rozumianego obrotu cywilnoprawnego. Stosunki cywilnoprawne między uczestnikami obrotu zachodzą wówczas, gdy każdy z nich działa na zasadzie równorzędności. W obrocie cywilnoprawnym mogą również uczestniczyć organy administracji publicznej lub inne podmioty realizujące zadania z zakresu administracji publicznej. W takim jednak przypadku nie mogą one jednak mieć uprawnień do jednostronnego i władczego określania praw i obowiązków pozostałych współuczestników obrotu.
Organizowanie postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego uregulowanego w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowi realizacji zadań z zakresu administracji publicznej. Podmioty zobowiązane do stosowania tej ustawy – między innymi jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – nie dysponują przymiotem władztwa administracyjnego, ale dokonują czynności o charakterze i skutkach cywilnoprawnych.

Wobec powyższego postanowiono, jak w sentencji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: