Interpretacje w temacie: Opłata skarbowa

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy Powiat może być zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej w związku z czynnościami urzędowymi Prezydenta Miasta dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności w związku z posiadanymi oraz nabywanymi samochodami?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż : Powiat z siedzibą w zwolniony jest od opłaty skarbowej na po ...

Czy opłacie skarbowej określonej w części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek SPR w K pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż: Decyzja o rejestracji pojazdu na podstawie art. 73 us ...


Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Działając na podstawie:- art. 14a § 1 , art. 14b § 2, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635), - art. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorom Oddziałów ….. do reprezentowania Spółki w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym ?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § l, § 2 i § 7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ wzwiązku z art. 1 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U Nr 225, poz. > 635/ postanawia udzielić na wniosek .......... S.A. i ...

W przypadku złożenia do akt sprawy sądowej jednego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa więcej niż jednemu pełnomocnikowi należna jest jednokrotna wysokość opłaty skarbowej tylko w przypadku, gdy pełnomocnicy uprawnieni są do łącznego działania wynikającego z treści pełnomocnictwa, natomiast w przypadku samodzielnego działania każdego z pełnomocników należna jest wielokrotność opłaty skarbowej uzależniona od ilości pełnomocników wymienionych w jednym pełnomocnictwie .

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta na podstawie: art. 14 a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). POSTANAWIA udzielić na wniosek podatnika interpretacji art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 200 ...

Czy podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 27-03-2007 r., doręczonego w dniu 29-03-2007 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie ...

Czy złożenie dokumentu, upoważniającego aplikanta radcowskiego lub adwokackiego do zastępowania radcy prawnego przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej aplikanta radcowskiego do sporządzania i podpisywania pism procesowych za radcę prawnego podlega opłacie skarbowej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 16 czerwca 2007 r., doręczonego w dniu 18 czerwca 2007 r. w sprawie interpretacji ...

Czy złożenie dokumentu, upoważniającego aplikanta radcowskiego lub adwokackiego do zastępowania radcy prawnego przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej aplikanta radcowskiego do sporządzania i podpisywania pism procesowych za radcę prawnego podlega opłacie skarbowej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). ho rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 12 czerwca 2007 r., doręczonego w dniu l8 czerwca 2007 r. w sprawie interpretacji ...

Czy zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego jest opodatkowane podatkiem VAT ?

Czynność, o której mowa w art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest czynnością objętą katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, który zawiera art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czynność ...

Generowanie strony w 31 ms