Interpretacje w temacie: Ewidencja i identyfikacja podatników

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. w przypadku gdy Spółka posiada udziałowca nierezydenta w rozumieniu ustawy prawo dewizowe, który posiada ponad 5% głosów w Zgromadzeniu Wspólników.

Dnia 17 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Joint Venture Sp. z o. o., dotyczące kwestii : właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktyczneg ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r.w przypadku gdy Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży towarów wysokości 5 mln euro według kursu średniego NBP, ogłaszanego na koniec roku podatkowego.

Dnia 26 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Sp. z o. o., dotyczące kwestii: właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Sp ...

Postanowieniem z dnia 08.07.2004 r. Sąd Rejonowy odjął dłużnikowi i powierzył mi zarząd nad nieruchomościami w postaci działek nr 8840/03 i nr 1457/02 o łącznej powierzchni 3,5611 ha wraz z wszystkimi znajdującymi się na tych działkach budynkami i instalacjami (tj. młynem, elewatorem i innymi budowlami). Dłużnikiem w tym przypadku jest spółka z o.o. XXX, której Komornik SR wyżej opisane nieruchomości zajął, a następnie wystawił na licytację. Ww spółka formalnie istnieje, ma ona na tej nieruchomości siedzibę i jej działalność opiera się na obiektach ( młyn, elewator) znajdującycych się na ww nieruchomościach. Odjęcie spółce XXX zarzadu nad nieruchomościmi i powierzenie go mnie nastąpiło na mocy art. 931 § 2 k.p.c. Zgodnie z art. 935 k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości zobowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki (ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne, w sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany). Czy zarządca nieruchomości dłużnika ma prawo w odniesieniu do tych nieruchomości objętych zarzadem posługiwać się jego numerem NIP i REGON, korzystać z jego zgłoszeń podatkowych, opłacać podatki w imieniu i na rzecz dłużnika oraz kontynuować prowadzenie ksiąg podatkowych dłużnika, czy też zarządca powinien zyskać odrębny NIP, REGON, założyć własne księgi podatkowe i rozliczać podatki ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.07.2004 r. uprzejmie informuje. Art. 7 Ordynacji podatkowej stwierdza, że podatnikiem jest m.in. osoba prawna podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, tj. zobowiązaniu (abstrakcyjnemu) do p ...

1. Czy osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy wstępująca z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębionym podatnikiem (art. 160 ust. 3 ustawy o VAT), przestaje być podatnikiem podatku VAT i traci prawo do posługiwania się dotychczasowym numerem NIP? 2. Czy zmiany wprowadzone przez powyższą ustawę oznaczają, że osoba prawna przestaje być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm) dla wykonywania działalności gospodarczej n ...

Jakie wynikną z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. obowiązki rejestracyjne w podatku VAT, jakie będą skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych?

Jak wynika z pisma Strony – wspólnicy spółki cywilnej zamierzają dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. w zakresie sukcesji praw i obowiązków z tytułu podatku od towarów i usług Kwestię przekształcenia formy prawnej spółki cywilnej w spółkę z o. o. reguluje art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

W świetle obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2003 roku podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. Podatnik, który osiąga przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym do wyboru tej formy winien zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Czy zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje zmianę numeru NIP?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2004r. – uzupełnione 08.06.2004r. - w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wyjaśnia: Przystąpienie drugiego małżonka do działalności prowadzonej wcześniej przez jednego i wspólne ...

Jakie są konsekwencje rozpisania w maju 2003 r. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej "firmy" małżeńskiej (posługującej sie do tej pory numerem NIP męża) na dwa odrębne wpisy małżonków. Czy w wypadku nabycia w 2003r. majątku trwałego i ruchomego na imiona obojga małżonków przepisy dopuszczają lub wykluczają odliczenie podatku naliczonego przez męża-będącego dotychczas podatnikiem VAT.

Dokonanie osobnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nie skutkuje automatycznie koniecznością odrębnej rejestracji podatników w zakresie podatku VAT i odrębnego prowadzenia ewidencji VAT-owskich. Na obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług rzutują bowiem decyzje podjęte w zakresie faktycznej formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli małżonkowie prowadzą ...


Czy w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP powinny być zamieszczone imiona i nazwiska wspólników spółki cywilnej?

Stan faktyczny: Do dwuosobowej dotychczas spółki cywilnej z dniem 1 września 2004r. doszedł trzeci wspólnik, co zaskutkowało zmianą umowy spółki, w tym – m. in. zmianą nazwy spółki. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142, poz. 702 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne ...

Generowanie strony w 10 ms