Drukuj

Podatnik zapytuje, czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do jej reprezentowania przed organami podatkowymi, może podpisywać formularz identyfikcyjny/aktualizacyjny NIP-2?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości "wyspecjalizowanych" urzędów skarbowych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 09.12.2005r. (wpływ do tutejszego Urzędu 27.12.2005r.).

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik XXX S.A. z ustanowił pełnomocnikami Spółki właściciela i kierownika Biura Rachunkowego "YYY" tj. Pana AAA i BBB do reprezentowania spraw w/w Spółki przed organami podatkowymi.

Podatnik zapytuje, czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do jej reprezentowania przed organami podatkowymi, może podpisywać formularz identyfikcyjny/aktualizacyjny NIP-2?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z zasadą określoną w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i dentyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 1995r. Nr 142, poz.702 z późn. zm.) podatnicy są zobowiązani do dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego.

Ustawa wyraźnie prezyzuje zakres podmiotowy - zgodnie z art. 2 w/w ustawy obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego dotyczy osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zakładów - oddziałów osób prawnych, jeżeli na mocy odrębnych przepisów uzyskały one status niezależnego podatnika lub płatnika.

W przypadku osoób prawnych posiadających status podatnika umocowane do reprezentowania są osoby wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (np. prokurent, członkowie zarządu spółki - reprezentujący podmiot w sposób określony w KRS). Osoby te, działające w sposób oznaczony w KRS, są umocowane w pełnym zakresie do występowania w imieniu reprezentowanych podmiotów, zarówno w postępowaniu podatkowym, jak również w zakresie podpisywania i składania w imieniu tych podatników deklaracji podatkowych oraz w związku z dokonywanymi czynnościami aktualizacyjnymi. Dowodem stwierdzającym umocowanie do działania jest odpis KRS, z którego treści powinien wynikać zakres i sposób reprezentacji. Osoby te nie są zobowiązane do przedkładania odrębnego dokumentu pełnomocnictwa.

Innym rodzajem umocowania do działania w cudzym imieniu jest oświadczenie woli reprezentowanego ustanawiające - pełnomocnika. Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się więc na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Nowelizacją z dn. 05.06.2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 126 poz. 1067) ustawy o zasadach ewidencji i dentyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 1995r. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) wprowadzono do artykułu 5 - ust. 4a, który potwierdza możliwość dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego przez pełnomocnika. W takim przypadku do zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego dołącza się uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą skarbową (zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy o opłacie skarbowej z 9 września 2000r. tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko zajęte we wniosku przez podatnika za prawidłowe w zakresie stwierdzenia że ustanowiony pełnomocnik może popisywać zgłosznie identyfikacyjne/ aktualizacyjne NIP-2 w imieniu podatnika.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstwionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.1472/REI/4001- /06/BIB 2006.02. Strona 2 z 3 Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy ordynacja podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł. oraz 0,50 zł. od każdego załącznika (ustawa o opłacie skarbowej z 9 września 2000r. tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Podobne interpretacje: