Interpretacje w temacie: Ordynacja podatkowa

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Jaką stawką podatku VAT w myśl ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) należy opodatkować wynajem samochodu specjalnego – sanitarki przewozowej?

We wniosku poinformowano, że świadczy Pani usługi polegające na wynajmie samochodu specjalnego tj. sanitarki przewozowej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wynajem samochodu z p ...

Czy kwota wypłacona funkcjonariuszowi policji jako zwrot kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodn ...

Czy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców restrukturyzacji będzie podlegać zobowiązanie wobec budżetu, w sytuacji gdy kontrola podatkowa przeprowadzona przez pracowników organu podatkowego została zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 28 czerwca 2002 r., a od decyzji wydanej przez organ podatkowy w 2004 r. złożone zostanie odwołanie do organu II instancji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 13 kwietnia 2004 r.) dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowan ...

Czy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) urząd gminy zobligowany jest do wystawiania faktur VAT dla mieszkańców za przyłącze do kanalizacji sanitarnej w gminie, gdzie wykonawcą usługi jest osoba trzecia, która wystawia fakturę na urząd gminy?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Urząd Gminy nie dokonał na rzecz mieszkańców sprzedaży usług ani też sprzedaży towarów w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków. Między gminą a jej mieszkańcami miało nastąpić jedynie rozliczenie kosztów wykonania przyłącza, stosownie do postanowień Regulaminu odprowadzania ścieków o ...

Czy można dowodami wewnętrznymi udokumentować zakup przedmiotów do zabudowania zagrody ludowej (skansenu) w sytuacji, kiedy rolnicy nie mają obowiązku wystawiania dowodów sprzedaży?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy Łódź - Polesie odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 08.02.2004r. Do przedstawionego w zapytaniu do Urzędu Skarbowego stanu faktycznego, który dotyczy zakupu od rolników słomy żytniej ma zastosowanie przepis § 14 ust 2 pkt 1 rozporządzeni ...

Czy można odliczyć w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatek poniesiony w 2004 r. na zakup nieruchomości, sfinansowany ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej?

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. przewidywała w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit a - f możliwość odliczenia w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczyst ...

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można podjąć wykonywanie czynności pozostających w zakresie tej dzialalności nie dokonując formalnie zgłoszenia wznowienia dzialalności?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika w sprawie możliwości wykonywania działalności gospodarczej w czasie jej zawieszenia tut. organ informuje, że ustawodawstwo podatkowe w zasadzie nie zna pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej lub wznowienia tejże działalności (nie dotyczy opodatkowania kartą podatkową). Również ustawa z 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 117 ...

Z treści pisma wynika, że Spółka zamierza odzyskać podatek od towarów i usług naliczony przy nabyciu towarów i usług za granicą. W tym celu zamierza zawrzeć umowę z firmą, która występowałaby w imieniu podatnika z wnioskiem o zwrot podatku za granicą. Podstawą starania się o zwrot podatku jest dowód zakupu, czyli oryginalne faktury VAT i rachunki dokumentujące nabycie towarów i usług. W tym celu firma zajmująca się odzyskiwaniem podatku VAT za granicą, kompletowałaby wszystkie oryginalne faktury z poszczególnych krajów w siedzibie Spółki, które następnie wraz z innymi dokumentami i informacjami wymaganymi przepisami tych państw, byłyby przekazywane do odpowiednich instytucji w danym kraju. Po zebraniu oryginałów faktur, w Spółce pozostaną odpowiednio zabezpieczone kopie, ostemplowane z informacją, iż została wdrożona procedura odzyskiwania naliczonego podatku VAT. Zagraniczny Urząd Skarbowy, po rozpatrzeniu dokumentacji, wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku. Wraz ze zwrotem ma obowiązek oddać oryginalne faktury, przy czym są one ostatecznie i trwale oznaczone, aby nie mogły być ponownie wykorzystane. W związku z tym podatnik składa zapytanie: czy kopie tych faktur będą honorowane przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku kontroli w tym czasie. W ocenie podatnika, z uwagi na zapis art. 75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz obowiązujące od 01 lipca 2001 r. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku podróżnym, kopie wyżej wymienionych dokumentów winny być uznane przez pracowników organów skarbowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik ma wątpliwości, czy kopie faktur dokumentujących zakup towarów bądź usług będą honorowane przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku przeprowadzenia w tym czasie kontroli. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst ...

gdzie rozliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej prowadzonej jako wspólnik spółki jawnej oraz właściwość miejscowa do składania deklaracji PIT-5

Regulacjami zawartymi w art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz.1302) zmieniona została ustawa z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. ...

Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznania podatkowego za 2001 r., w związku z poniesionym w 2001 r., a nie odliczonym w zeznaniu podatkowym wydatkiem na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 81a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy (...) mogą skorygować uprzednio złożone zeznanie(...), jeżeli w zeznaniu, (...) wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali k ...

Generowanie strony w 48 ms