Interpretacje w temacie: Zaświadczenia

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji prowadzonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego finansowanego w części z funduszu Unii Europejskiej

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 3 czerwca 2005r., znak: PP/443-41/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z przepisem art. ...

Czy otrzymane zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych można uznać za poświadczenie, że dochody określone w Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993r. w szczególności opisane w artykule 7 "Zyski przedsiębiorstw" punkty od 1 do 7 oraz w artykule 21 "Inne dochody" punkt 1 i 2 są opodatkowane w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Zaświadczenie o rejestracji podatnika dla celów zwrotu podatku od towarów i usług w Polsce- a tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

organ podatkowy nie ma obowiązku, ani też możliwości prawnych wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy strona ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanych projektów, bowiem fakt ten nie wynika z ewidencji i rejestrów lub innych danych będących w posiadaniu tego organu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Organ podatkowy nie ma obowiązku, ani też możliwości prawnych wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy strona w ramach działalności statutowej nie jest podatnikiem VAT, bowiem fakt ten nie wynika z ewidencji i rejestrów lub innych danych będących w posiadaniu tego organu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Wydawanie zaświadczeń za zgodą podatnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementarius ...

Spółka jawna zwraca się z prośbą o interpretację prawa podatkowego w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków dla podmiotów zbiorowych – spółek jawnych bądź cywilnych, w których udziały ma kilku wspólników?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 04 sierpnia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie wyjaśnia, że :stosownie do art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się. W świetle art. 7 cytowanej wyżej ustawy spółka jawna nie p ...

Czy zaświadczenie o niezaleganiu jest tożsame z zaświadczeniem o wygaśnięciu zobowiązania? Czy bank, za pośrednictwem którego prowadzone są rozliczenia między właścicielem nieruchomości (nierezydentem) a najemcami (rezydentami) powinien na podstawie comiesięcznego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami udostępniać środki pochodzące z najmu właścicielowi nieruchomości?

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 3.07.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2003 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela wyjaśnienia przedstawionego poniżej. Z przedło ...

Czy organ podatkowy jest zobowiązany wydać (na prośbę podatnika) zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny np. o uiszczeniu podatku dochodowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 08.12.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 05.12.2003 r. zwróciła się Pani z pisemnym zapy ...

Kto według polskich przepisów jest organem upoważnionym do wydania certyfikatu rezydencji dla firm polskich, które przeznaczone są do wykorzystywania dla celów podatkowych na terenie Ukrainy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając w trybie art. 14a § 1, § 3, § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 26 listopada 2004 r. złożony do Ministra Finansów Departament Podatków Bezpośrednich w dniu 03-12-2004 r. (w dniu 03-01-2005 r. - za pośrednictwem Dyrektora Iz ...

Generowanie strony w 24 ms