Interpretacje w temacie: Kontrola podatkowa

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Rola pełnomocnika w prowadzonej kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

„Kto jest uprawniony do podpisania i odbioru faktury VAT RR w przypadku świadczenia usług leśnych sklasyfikowanych PKWiU 02.02.10”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r.; Nr 14, poz. 113) ...

Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 7 listopada 2005 r. Nr II USr.V/415-1/05/GH, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...


Czy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?

Pismem z dnia 30.11.2006 r. (data wpływu) Wnioskodawca zwrócił się o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zamieszkiwał razem z matką w domu jednorodzinnym. Po śmierci matki został wspólnie z żoną spadkobiercą domu. Matka (wdowa) na koniec roku planowała dokonać rozliczenia podatku ...

Czy mimo przekroczenia w 2006r. obrotu ze świadczenia usług inseminacyjnych w kwocie wyższej niż 39.200 zł nadal może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?.

P O S T A N O W I E N I Ew sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowaniaprzepisów prawa podatkowego Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt. 19, pkt. 21, art. 43 ust. 1 pkt. 3, art. 113 ust. 3, art. 117 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaró ...

Jaką informację/deklarację należy sporządzić po zakończeniu roku w sytuacji, gdy dokonując wypłat stypendiów przed otrzymaniem decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nie naliczono i nie odprowadzono podatku dochodowego

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2006r. Spółdzielni (data wpływu do tut. Urzędu: 17.07.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z ...

Czy Spółka ma prawo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz pobierane od swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadwyżką podatku naliczonego zadeklarowaną do zwrotu w deklaracji VAT-7 złożonej 20-go dnia danego miesiąca?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobiera ...

Generowanie strony w 32 ms