Drukuj

Czy podatnik, który udzielił pełnomocnictwa osobie fizycznej do reprezentowania go przed organami podatkowymi, jest obowiązany do dodatkowego wyznanczenia w trybie art. 281A ustawy Ordynacja podatkowa tejże osoby, jako upoważnionej do zastępowania go w trakcie kontroli podatkowej, prowadzonej przez organy podatkowe, jeżeli podczas wym. Kontroli jest nieobecny?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 20.05.2005 r. Nr KP/443-1/O5/AP w sprawie udzielenia interpretacji, dotyczącej zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, wynikającego z ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jedn.), działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 powołanej ustawy odmawia zmiany w/w postanowieniaNaczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14.04. 2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście o udzielenie na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej interpretacj i co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W szczególności chodziło o odpowiedź na pytanie czy podatnik, który udzielił pisemnego pełnomocnictwa osobie fizycznej do reprezentowania go przed organami podatkowymi, jest obowiązany do dodatkowego wyznaczenia w trybie art.281a Ordynacji podatkowej tejże osoby, jako upoważnionej do zastępowania go w trakcie kontroli podatkowej, prowadzonej przez organypodatkowe, jeżeli podczas wym. kontroli jest nieobecny. W Pani ocenie wyrażonej w w/w wniosku, pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi zawiera w swoim zakresie przedmiotowym upoważnienie przewidziane art. 281a Ordynacjipodatkowej, spełniając wymóg formy pisemnej oraz wymóg zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego. Wobec tego, żądanie dodatkowego upoważnienia do zastępowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej stanowi naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej.

W załatwieniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście postanowieniem z dnia 20.05.2005 r. Nr PK/443-1/05/AP stwierdził nieprawidłowość Pani oceny, wyrążonej we wniosku z dnia 14.04.2005 r. z tej przyczyny, że pełnomocnictwo ogólne do występowania, przed organami podatkowymi w sprawach zobowiązań podatkowych budzi wątpliwości co do umocowania do zastępowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej. Ponadto jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone przed wejściem w życie art. 281a Ordynacji podatkowej, to powstają wątpliwości czy udzielone zostało do zastępowania podatnika w trakcie kontroli. Naczelnik Urzędu odniósł się następnie do okoliczności zakończonej kontroli podatkowej, którą objęto Panią jako podatnika, w szczególności uznając za zasadne postępowanie kontrolujących, którzy mimo okazania przez pełnomocnika pełnomocnictwa ogólnego jw. zwrócili się o wskazanie osoby upoważnionej w trybie art. 281a Ordynacji podatkowej do zastępowania podatnika w trakcie kontroli.

Zażaleniem z dnia 1.06.2005 r. zaskarżyła Pani w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 20.05.2005 r., zarzucając naruszenie art. 292 w związku z art. 136, art. 137 i 281a Ordynacji podatkowej oraz błędy w ustaleniu, że pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi w sprawach zobowiązań podatkowych nie zawiera upoważnienia do zastępowania podatnika w czasie kontroli podatkowej. Dalej zwróciła Pani uwagę na sprzeczności uzasadnienia przedmiotowego postanowienia, działanie wbrew zasadzie określonej w art. 123 § Ordynacji podatkowej mimo powoływania się na nią i niezasadne uzależnienie faktycznego zakresu pełnomocnictwa od wejścia w życie art. 281a Ordynacji podatkowej po dniu udzielenia pełnomocnictwa, o którymmowa. W konsekwencji wniosła Pani o zmianę zaskarżonego postanowienia i podzielenie Jej stanowiska, wyrażonego we wniosku z dnia 14.04.2005 r. oraz w zażaleniu z dnia 1.06.2005 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpatrzeniu zażalenia i w wyniku analizy przedłożonych akt sprawy zważył, co następuje:
Zawarta w art. 281 a) Ordynacji podatkowej instytucja zastępstwa podatnika w trakcie kontroli przez wyznaczoną osobę fizyczną, obowiązująca do 31 sierpnia 2005 r. oraz instytucja reprezentacji, obowiązująca od 1 września 2005 r. mają charakter odrębny i szczególny w stosunku do pełnomocnictwa, wynikającego z art. 135 do 137 Ordynacji podatkowej. Przepis art. 281 a) wyczerpująco reguluje okoliczności, w których podatnik może być zastępowany (do 31 sierpnia 2005 r.) lub reprezentowany (od 1 września 2005 r.) w czasie w kontroli przez daną osobę.

Zatem w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 14.04.2005 r. zasadnym było sprawdzenie czy wyznaczyła Parii osobę fizyczną do zastępowania jej w czasie kontroli, szczególnie, że przedłożone pełnomocnictwo było ogólne, a więc niejednoznaczne w odniesieniu do kontroli.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

W razie stwierdzenie niezgodności z prawem na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w ciągu 30-tu dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków.

Podobne interpretacje: