Interpretacje w temacie: Organy podatkowe i ich właściwość

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Czy składając deklarację VAT-7 za m-c XII 2003r. oraz deklarację PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w m-cu XII 2003r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego oraz uiszczając kwoty zobowiązań podatkowych z powyższych tytułów Spółka nie naruszy przepisów o właściwosci rzeczowej i miejscowej ? Przez który Urząd dokonany zostanie zwrot należności Spółki z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 za m-c XI/2003r. ?

Odpowiadając na pismo znak: B-KS/1/JK/2004 z dnia 19.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Polesie i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 23.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze ...

Czy właściwym od 1 stycznia 2004 r. dla Spółki jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, czy też zmiana właściwości naczelnika urzędu w odniesieniu do Spółki jako podatnika osiągającego obroty powyżej 5 mln euro winna nastąpić od 1 stycznia 2006 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 16.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Śródmieście i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 22.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje : ...

Zapytanie dotyczy określenia właściwości Naczelnika urzędu skarbowego dla spółki z o.o., której jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, lecz nie mająca zameldowania w Polsce, zamieszkała na stałe w Holandii i posiadająca tam prawo stałego pobytu

W świetle art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 489 ze zm.) właściwością wyspecjalizowanego urzędu skarbowego objęte są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów ...

Czy spółka postąpiła prawidłowo uznając, iż jej udziałowcy posiadają status rezydentów i nie złożyła zawiadomienia o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję, że zawarte w ww. piśmie stano ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale Spółki powoduje, że Spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych - na podstawie wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. przepisów art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1996 Nr 106, poz. 489 ze zm.) - i co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu?

Spółka z o. o "X" należy do sieci "Y" Polska Sp. z o. o, a struktura własnościowa Spółki "X" przedstawia się następująco: - 25% udziałów posiada "Y" Polska Sp. z o. o, - 75% udziałów posiadają osoby fizyczne. Jedynym udziałowcem "Y" Polska Sp. z o. o jest Spółka "Z" mająca siedzibę za granicą. W zarządzie Spółki "X" nie zasiada nierezydent ani pracownik lub członek organu z ramienia udziałowca - S ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. w przypadku gdy Spółka posiada udziałowca nierezydenta w rozumieniu ustawy prawo dewizowe, który posiada ponad 5% głosów w Zgromadzeniu Wspólników.

Dnia 17 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Joint Venture Sp. z o. o., dotyczące kwestii : właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktyczneg ...

Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r.w przypadku gdy Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym przychód netto ze sprzedaży towarów wysokości 5 mln euro według kursu średniego NBP, ogłaszanego na koniec roku podatkowego.

Dnia 26 lutego 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez X Sp. z o. o., dotyczące kwestii: właściwości miejscowej Organów Podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Sp ...

Czy firma nasza po dniu 01.01.2004r zmieniła właściwość naczelnika urzędu skarbowego na II Mazowiecki Urząd Skarbowy?

Art. 5 ust 9b pkt 7 lit. a) ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 z późn. zm.) określa kryteria podmiotowe i przedmiotowe jakie muszą spełniać podatnicy aby zostali objęci właściwością urzędu skarbowego do obsługi niektórych kategorii podatników.Wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego może dotyczyć osób prawnych lub jednostek organizacyjn ...

Jakie są od 1.01.2004r. obowiązki Spółki jako płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej osobie fizycznej nie mającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

Odpowiadając na pismo Spółki złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fiz ...

Generowanie strony w 13 ms