Drukuj

Który organ podatkowy jest właściwy miejscowo dla Spółki, która w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej zmieniła siedzibę?

dot. wniosku Urzędu w sprawie rozważenia możliwości wystąpienia do Ministra Finansów odnośnie właściwości miejscowej organu podatkowego dla Podatnika (...) Sp. z o.o. (uprzednio (...) Sp. z o.o.), w zakresie podatku od towarów i usług.

Ustosunkowując się do ww. wniosku Urzędu, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Stan faktyczny ustalony na podstawie pisma Urzędu z dnia 12.05.2003 r. nr US PP-2/448/123/216499/13/2003 oraz załączonych dokumentów przedstawia się następująco:

W dniu 11.02.2002 r. pracownicy Urzędu rozpoczęli kontrolę podatkową w (...) Sp. z o.o. (obecnie (...) Sp. z o.o.) w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za miesiące listopad i grudzień 2001 r. (upoważnienie do kontroli z dnia 11.02.2002 r. uzupełnione upoważnieniem z dnia 19.02.2002 r.).
Na dzień wszczęcia kontroli właściwym miejscowo dla Spółki organem podatkowym w sprawach rozliczeń podatku VAT był Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto - ze względu na miejsce położenia siedziby Spółki, która wówczas mieściła się w Krakowie przy (...).
W czasie trwania kontroli podatkowej, o której mowa powyżej, Spółka zmieniła siedzibę, przenosząc ją do Warszawy, (...) - postanowienie SąduRejonowego dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy z dnia 26.04.2002 r.
Zdarzenie to spowodowało zmianę właściwości miejscowej, zgodnie bowiem z art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego podatnika jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika, a gdy podatnik nie ma siedziby - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście.

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 18b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2003 r., organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie posiadające zmianę właściwości".
Odczyt ww. przepisów wskazuje jednoznacznie, iż po zaistnieniu zdarzeniapowodującego zmianę właściwości miejscowej, w odniesieniu do spraw dotyczących tak poprzednich lat (okresów) podatkowych, jak i innych, organem podatkowym właściwym miejscowo staje się organ właściwy po zmianie właściwości - z wyjątkiem spraw, będących przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej wszczętych przez organ podatkowy właściwy miejscowo przed zmianą właściwości. W odniesieniudo spraw tych, właściwym miejscowo pozostaje ten organ podatkowy, który w sprawie wszczął jedno z ww. postępowań.

Powyższe postanowienia są wiążące bez względu na fakty - podnoszone przez Urząd - w postaci, iż:
- Podatnik zawiadomił Urząd o zmianie miejsca położenia siedziby po zakończeniu kontroli podatkowej,
- organy podatkowe, które stały się właściwe miejscowo dla Podatnika po zmianie właściwości nie przystąpiły do działań przez okres kilku miesięcy,
- przepis art. 18b został wprowadzony do ustawy Ordynacja podatkowa od 1.01.2003 r., podczas gdy kontrola podatkowa została zakończona w 2002 r.
Jednocześnie przez „sprawę”, o której mowa w przywołanych przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa, jak również w innych przepisach tej ustawy, rozumie się sprawę podatkową będącą przedmiotem postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, a nie samo postępowanie lub kontrolę - jak sugeruje Urząd. W omawianym przypadku sprawą tą była sprawa rozliczeń Spółki z tytułu podatku VAT za miesiąc listopad 2001 r. oraz sprawa rozliczeń Spółki z tytułu podatku VAT za miesiąc grudzień 2001 r., z budżetem państwa.
Ww. sprawy - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń - winny być zakończone poprzez wydanie decyzji administracyjnych w ramach postępowań podatkowych przeprowadzonych w oparciu o wyniki kontroli podatkowej.
Art. 18b ustawy - Ordynacja podatkowa stanowi, iż w sprawach tych właściwym miejscowo pozostaje naczelnik urzędu wskazanego tym przepisem - nie tylko do momentu zakończenia kontroli podatkowej.

W świetle zatem przywołanych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń Spółki z tytułu podatku VAT za miesiąc listopad i grudzień 2001 r. pozostaje Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto.
Z wyżej wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, zobligowany wytycznymi Ministerstwa Finansów - pismo z dnia 26.11.2001 r. nr OS-l-OG/67/2001 do analizy spraw będących przedmiotem sporów kompetencyjnych i zajęcia stanowiska w tych sprawach, w celu uniknięcia przesyłania do Ministra Finansów spraw nie budzących wątpliwości, uznaje za niezasadne występowanie do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej zaznacza jednakże, iż gdyby Naczelnik UrzęduSkarbowego Kraków - Stare Miasto nie zgadzał się ze stanowiskiem przedstawionym w nin. piśmie, wniosek skierowany do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego na podstawie art. 19 § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa zostanie przesłany przez tut. Izbę Skarbową do ww. organu.

Podobne interpretacje: