Drukuj

Czy wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych naleznego za dany ro i poprzednie lata podatkowe?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie właściwości miejscowej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Do dnia 25.07.2005 r. mieszkał Pan w K. przy ul. X.
W okresie 04.05.05 r. - 19.05.05 r. została u Pana przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego za 2003 r. przez w/w organ podatkowy, zakończona podpisaniem protokołu w dniu 19.05.2005 r. Z kolei w połowie sierpnia br. tenże organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe za w/w rok.
W dniu 05.08.2005 r. złożył Pan w tut. organie podatkowym druk NIP3 dotyczący zmiany adresu zamieszkania na ul. Y.

W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym należnym za rok podatkowy, zgodnie z art. 17 Ordynacji podatkowej i par. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) podstawą ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego jest miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego należnego za dany rok i poprzednie lata podatkowe.
Zgodnie z par. 10 cyt. rozporządzenia urzędem skarbowym właściwym w sprawie należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego jest urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
Oznacza to, że po zmianie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego wyznaczenie nowego urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku dochodowego należnego za ten rok może nastąpić najwcześniej w ostatnim dniu tego roku, zazwyczaj będzie to moment złożenia zeznania podatkowego w którym podatnik wskaże miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.
Tak wyznaczony organ podatkowy stanie się także właściwy w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia

Podobne interpretacje: