Drukuj

dot. właściwości miejscowej organu podatkowego w związku ze zmianą siedziby Spółki

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2005 r. (data wpływu do Urzędu 10.01.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

postanawia
potwierdzić stanowisko podatnika.
Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z dniem 02.12.2005 r. nastąpiła zmiana siedziby Spółki a tym samym zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego.
Zdaniem Spółki, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn.zm.) powinna ona złożyć deklarację o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) za listopad 2005 r. oraz wpłacić zaliczkę za ten miesiąc do urzędu skarbowego, który był właściwy przed zmianą siedziby.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy, jest organ podatkowy właściwy według adresu siedziby w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy.

A zatem Spółka powinna złożyć deklarację o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) za okres 01.01-30.11.2005 r. oraz wpłacić należną zaliczkę na podatek dochodowy za listopad 2005 r. do urzędu skarbowego, który był właściwy według adresu siedziby w dniu 30.11.2005 r., tj. przed zmianą siedziby.

Wobec powyższego tut. organ podatkowy potwierdza stanowisko Spółki.

Pouczenie

Podobne interpretacje: