Drukuj

Odnośnie stosowania art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 14a § 1 oraz art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.11.2005r. P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.10.2005r., nr 1471/NTR2/443-401/05/MP, dotyczące stosowania art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


uchylić zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 28.07.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej informacji, dotyczącej stosowania art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005r.

Strona stała na stanowisku, że w stanie prawnym istniejącym przed dniem 1 czerwca 2005r., na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 oraz załącznika nr 4 do ustawy o VAT, wykonywane przez Nią usługi, polegające na stałym zawieraniu za wynagrodzeniem (prowizja) w imieniu X umów sprzedaży na gry losowe były zwolnione od podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 25.10.2005r., nr 1471/NTR2/443-401/05/MP Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona zaskarżonemu postanowieniu zarzuca naruszenie:

- prawa materialnego mające wpływ na Jej uprawnienia i obowiązki poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, polegające na przyjęciu, iż usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (PKWiU 92.71), w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2005r. podlegały opodatkowaniu VAT według stawki 22%;

- przepisów postępowania, a w szczególności art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Strona w zażaleniu wskazuje, iż usługi związane ze sportem, zarówno przed zmianą, jak i po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, są zwolnione od VAT pod warunkiem świadczenia ich przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, a wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Zdaniem Strony, przed zmianą ustawy o VAT, w/w ograniczenie nie miało zastosowania do usług związanych z rekreacją.

W zażaleniu Strona udowadnia, że treść załącznika nr 4 do ustawy o VAT oraz objaśnień do niego, w brzmieniu przed zmianą ustawy o VAT winna być rozumiana w ten sposób, iż zwolnione od podatku od towarów i usług są wszystkie usługi związane z rekreacją i sportem z tym, że usługi związane z rekreacją są zwolnione bezwarunkowo, a usługi związane ze sportem wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w objaśnieniach do w/w załącznika.

Biorąc powyższe pod uwagę Strona stoi na stanowisku, że ponieważ usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów świadczone przez Nią mieszczą się w zakresie usług rekreacyjnych, to przed dniem 1 czerwca 2005r. bezwarunkowo były one zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w związku z czym stanowisko organu pierwszej instancji nie znajduje uzasadnienia i narusza art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie Strona podkreśla, iż Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji przepisów ustawy o VAT z dnia 31.08.2004r. (nr US72/RPP1/443-389/04/MM), wydanej dla X stwierdził, że usługi świadczone na rzecz X przez pośredników działających w identyczny sposób jak Ona są zwolnione od VAT.

Ponadto Strona podnosi, że w/w informacja nie została uchylona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie i przed dniem 1 czerwca 2005r. była stosowana przez wszystkie podmioty, zajmujące się pośredniczeniem w organizacji gier i zakładów organizowanych przez X. W związku z czym przyjęcie przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie poglądu, iż usługi przez Nią wykonywane, przed dniem 1 czerwca 2005r. podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sposób oczywisty narusza zasadę równości podmiotów wobec prawa.

W zażaleniu Strona wskazuje, iż w związku z wcześniej złożonym, analogicznym Jej wnioskiem w dniu 10.11.2004r., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wydał informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (nr 1MUS-1471/NTR2/443-519/04/WB) stwierdzającą, że usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (PKWiU 92.71) korzystają ze zwolnienia od VAT. Strona zaznacza, iż organ pierwszej instancji uznał, iż w załączniku nr 4 do ustawy o VAT wymieniono usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z pewnymi wyłączeniami (PKWiU ex 92), wśród których nie wymieniono usług związanych z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów.

Zdaniem Strony zajęcie przez ten sam organ podatkowy, w identycznej sprawie, w stosunku do tego samego podatnika, dwóch całkowicie sprzecznych stanowisk w zakresie interpretacji prawa podatkowego, stanowi naruszenie (zawartej w Ordynacji podatkowej) zasady, zgodnie z którą postępowanie podatkowe winno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. A podatnik ma prawo oczekiwać, że organ podatkowy będzie postępował konsekwentnie.

Mając powyższe na uwadze, Strona wnosi o uchylenie postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.10.2005r., nr 1471/NTR2/443-401/05/MP w całości i wydanie decyzji, potwierdzającej prawidłowość Jej stanowiska zawartego we wniosku z dnia 28.07.2005r.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje, iż z pisma Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 23.02.2006r., nr 1471/NTR2/4407(I)-127a/05/MP wynika, że wobec Strony w momencie złożenia przez Nią w dniu 28.07.2005r. przedmiotowego wniosku o interpretację, toczyła się kontrola podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za kwiecień 2005r., wszczęta w dniu 14.07.2005r. na podstawie imiennego upoważnienia z dnia 13.07.2005r., nr 1471/NV/505/160/2005 i zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 12.08.2005r.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz po rozpatrzeniu zażalenia, zważył, co następuje:


Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 165a § 1 w/w ustawy, gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W tym miejscu organ odwoławczy podkreśla, iż art. 165 Ordynacji podatkowej generalnie określa między innymi na czyje żądanie wszczyna się postępowanie podatkowe oraz jaka jest data wszczęcia takiego postępowania. Natomiast art. 165a § 1 w/w ustawy precyzuje sytuacje, w których postępowanie podatkowe nie może być wszczęte, co w konsekwencji obliguje organ podatkowy do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Jednocześnie należy wskazać, że faktem jest, iż w przedmiotowej sprawie wniosek Strony o udzielenie interpretacji został złożony w urzędzie skarbowym w dniu 28.07.2005r., czyli w trakcie przeprowadzonej u Strony kontroli podatkowej w zakresie VAT za kwiecień 2005r., wszczętej w dniu 14.07.2005r.

Ponadto organ drugiej instancji podkreśla, że w rozpatrywanym przypadku przedmiotem zarówno zapytania, jak i prowadzonej kontroli była prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług za okres sprzed 01.06.2005r.

W związku z powyższym oraz uwzględniając dyspozycję, wynikającą z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy stoi na stanowisku, iż na dzień złożenia w/w wniosku Strony ? 28.07.2005r. ? ze względu na toczące się postępowanie kontrolne w zakresie podatku od towarów i usług została spełniona przesłanka, określona w art. 165a § 1 w/w ustawy, obligująca organ podatkowy do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. A zatem organ pierwszej instancji nie miał podstaw prawnych do udzielenia Stronie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji decyzji.

Podobne interpretacje: