Interpretacje w temacie: Organy podatkowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Jaki jest sposób kalkulacji wartości skradzionego drewna przez biegłego sądowego na rzecz poszkodowanego?

Działając na mocy prawa art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w związku z Pana zapytaniem z dnia 26.04.2004 r. w zakresie podatku VAT informuje że: Według stanu prawnego na dzień złożenia podania - usługi rzeczoznawstwa wykonywane na rzecz Sądów i Prokuratorów, zgodnie z § 67 ust. 1 ...

W jaki sposób należy ewidencjonować w księgach rachunkowych faktury VAT za paliwo, z których kwota naliczonego podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku należnego i stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków Nr PD-3/423/10/04 z dnia 30.08.2004 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienio ...

Dotyczy możliwości zaliczenia podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego w ramach Programu SAPARD przez beneficjantów - własciwość urzędu skarbowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola informuje, że wystąpienie o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie winno nastąpić w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) . Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo ...

Czy do usług projektowych, świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi i realizowanych w systemie zamówień publicznych można stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Sródmieście w odpowiedzi na pismo (...) skierowane do Ministerstwa Finansów, a następnie przekazane przez Izbę Skarbową w Krakowie do tut. Organu za pismem (...) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowią ...

Czy odsetki od wnoszonych przez członków Spółdzielni wkładów budowlanych stanowią ich własność i winny być dopisane do tych wkładów, czy może należy je traktować jako należność spółdzielni?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółdzielni z dnia 28.07.2004 r (data wpływu: 03.08.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.09.2004 r. (data wpływu: 27.08.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje co następuje: - W przedmiotowym wniosku Spółd ...

Czy na podstawie wyciągów bankowych bez załączonych dokumentów źródłowych można dokonywać zapisów w księgach rachunkowych?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 26.11.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemne zapytanie podat ...

Strona zapytuje czy może otrzymać odpowiedź na zapytanie dotyczące wysokości stawki podatku od towarów i usług na usługi świadczone na jej rzecz przez gospodarstwa rolne lub spółki prawa handlowego obejmujące: obsługę skupu nasion rzepaku na zlecenie i na rachunek Strony, usługi suszenia i czyszczenia, usługi przechowywania, usługi transportu?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 14a § 1, art. 165a , art. 207 i 239 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 jednolity tekst z 2005r.) w związku z wniesionym zażaleniem z dnia 12.07.05r. przez Zakłady na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1.07.05r. nr 1472/RPP1/443-184/05/MK w ...

Podatnik pyta czy będąc pośrednio zarządzanym przez nierezydenta, w myśl prawa dewizowego, powinien podlegać właściwości Naczelnika “dużego” urzędu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości “wyspecjalizowanych” urzędów skarbowych w indywidualnej ...

Podatnik pyta czy w związku ze zmianą adresu siedziby na: ul. x w Warszawie powinien podlegać właściwości Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości miejscowej urzędów skarbowych w indywidualnej sprawie P ...

Czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrazą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentycznosci i rzetelnosci faktur/ poprzez bezpieczny podpis elektroniczny/, Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 08.02.2005 r., nr 1MUS-1471/NUR1/443-5/05/AB dotyczącego odmowy udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Generowanie strony w 44 ms