Drukuj

Czy pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, które otrzymał Oddział przed przeniesieniem siedziby Spółki będą nadal wiążące dla Oddziału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2009 r. (data wpływu 21.09.2009 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy – Ordynacja podatkowa, w zakresie konsekwencji podatkowych związanych ze zmianą kraju siedziby Spółki (pytanie oznaczone numerem 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy – Ordynacja podatkowa, w zakresie konsekwencji podatkowych związanych ze zmianą kraju siedziby Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

M. AG S.A. Główny Oddział w Polsce (dalej: „Oddział”) jest oddziałem M. AG, spółki prawa szwajcarskiego (dalej: „Spółka”, „Centrala”), która zamierza przenieść swoją siedzibę ze Szwajcarii do Francji. Kraj siedziby Spółki ulegnie więc zmianie ze Szwajcarii na Francję, a jednocześnie nie nastąpią żadne zmiany dotyczące polskiego Oddziału. Celem opisanej restrukturyzacji jest uproszczenie struktury grupy, wykorzystanie efektu synergii wewnątrz grupy, a przede wszystkim skorzystanie z korzyści wynikających z zasady swobodnego przepływu usług i kapitału w państwach Wspólnoty, gdyż zgodnie z regułą, passport rule instytucja ubezpieczeniowa, która uzyskała zgodę na świadczenie usług w swoim kraju macierzystym może co do zasady przy spełnieniu pewnych warunków działać także na terenie innych krajów Unii Europejskiej zarówno w formie operacji transgranicznych, jak i za pośrednictwem oddziału. Centrala posiada opinię prawną specjalistów w zakresie przepisów prawa szwajcarskiego jaki francuskiego, zgodnie z którą:

- zmiana kraju siedziby Spółki jest możliwa,
- Spółka pozostanie tą samą osobą prawną z pełną zdolnością prawną i do czynności prawnych we Francji pomimo wyrejestrowania jej w Szwajcarii, nie dojdzie do likwidacji Spółki w Szwajcarii
- wierzytelności i zobowiązania Spółki (ze Szwajcarii) pozostaną tymi samymi prawami i zobowiązaniami bez konieczności jakiegokolwiek ich transferu po rejestracji we Francji.
Należy wskazać, iż przedmiot działalności Spółki oraz Oddziału nie ulegnie zmianie. Dodatkowo powyższa zmiana siedziby Spółki nie wpłynie na aktywa i pasywa Oddziału w Polsce.

Należy wskazać, iż przedmiot działalności Spółki oraz Oddziału nie ulegnie zmianie.

Dodatkowo powyższa zmiana siedziby Spółki nie wpłynie na aktywa i pasywa Oddziału w Polsce.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

  1. Czy w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki powstaną konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy CIT po stronie Oddziału...
  2. Czy w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki powstaną konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy VAT po stronie Oddziału...
  3. Czy w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki powstaną konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy PCC po stronie Oddziału...
  4. Czy pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, które otrzymał Oddział przed przeniesieniem siedziby Spółki będą nadal wiążące dla Oddziału...

Przedmiotem niniejszej interpretacji są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pyt. nr 4); w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne interpretacje.

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem Oddziału indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, o które wystąpił Oddział w trakcie swojej dotychczasowej działalności pozostaną dalej wiążące w sprawach Oddziału.

Jedynie interpretacje indywidualne dotyczące bezpośrednio konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. nr 22 poz. 92 z dnia 23 marca 1993 r., staną się bezprzedmiotowe i nie będą miały zastosowania do przyszłych transakcji z uwagi na zmianę kraju siedziby Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: