Drukuj

Od kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji PIT-5?

W dniu 16.02.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy określenia momentu, w którym podatnik (osoba fizyczna) powinien składać deklarację PIT-5 na zaliczkę na podatek dochodowy.

W uzasadnieniu podała pani, iż zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zaliczki miesięczne od przychodów z działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, za m-c poprzedni. W terminach płatności zaliczek za m-ce od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Zdaniem pani obowiązek składania deklaracji powstaje z chwilą wystąpienia zaliczki na podatek, a więc podatek wyliczony wg skali od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, a następnie pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację PIT-5 lub PIT- 5L należy złożyć w miesiącu, w którym występuje zaliczka podatku do zapłaty. Jeżeli zaliczka nie wystąpi, nie ma obowiązku składania deklaracji.

Rozpatrując złożony wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia:

W dniu 20.01.2004 r. do tut. organu na nazwisko pani złożono zawiadomienie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej począwszy od roku podatkowego 2004 na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - podatek liniowy 19 %. W dniu 20.02.2004 r. na nazwisko pani do tut. organu złożono zawiadomienie o opłacaniu w roku 2004 z tytułu powadzonej działalności gospodarczej w zakresie Biura Rachunkowego „B.” i Biura Turystycznego „K.” zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych w formie uproszczonej zgodnie z art. 44 ust. 6b - 6g cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując wyboru na 2004 r. z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej z uwzględnieniem opodatkowania podatkiem liniowym 19 %, nie jest pani zobowiązana do składania jakichkolwiek deklaracji miesięcznych (zarówno deklaracji PIT-5 jaki i PIT-5L), a zatem stwierdzić należy, iż złożone zapytanie nie dotyczy indywidualnej pani sprawy jako podatnika podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 6b i ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej mogą bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (...). Podatnicy opodatkowani w danym roku na zasadach określonych w art. 30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z zastrzeżeniem ust. 6i od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 %.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku odmawia pani udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku składania deklaracji PIT-5 i PIT-5L.

Podobne interpretacje: