Interpretacje w temacie: Zapytanie pisemne

Ścieżka aktualnego tematu

Decyzją Wojewody z 30.12.2002 r. został zmieniony podmiot dotacji przyznanej w 1998 r. Fundacji - z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców - na Spółkę. Od 31.12.2002 r. po przekazaniu przez Fundację wolnych środków pieniężnych, znajdujących się na kontach bankowych oraz wierzytelności znajdujących się u pożyczkobiorców, Spółka stała się podmiotem administrującym funduszem pożyczkowym. Na podstawie zawartych umów z pożyczkobiorcami, Spółka wstąpiła w miejsce Funduszu do czynnych umów o udzielenie pożyczki z dniem 31.12.2002 r, stała się ich stroną. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: Czy Spółka może zwolnić się z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. od kwoty dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 15.02.1990 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Naszym zdaniem dotacja podlega zwolnieniu tym bardziej, że Fundacja zapłaciła już od tej dotacji podatek dochodowy. W 1998 r. przepis dotyczący zwolnienia dotacji, otrzymanych z budżetu państwa czy samorządu terytorialnego nie obowiązywał, a Fundacja nie wystąpiła do Urzędu Skarbowego o indywidualne zaniechanie podatku.

W związku z pismem jednostki oraz działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście informuje iż: zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub ...

dot. uznanie za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 16.12.2002 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) nie uważa się za kos ...

dot. "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej"

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2002 r.) uzupełnione w dniu 6.09.2002 r., informuje: Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym usługi świadczone przez solaria zaliczone do gałęzi KWiU 93.04.10 „usługi związane z popr ...


Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym obowiązującej w 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004r. (data wpływu: 07.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% podlegała w okresie do dnia 31 grudnia 2003r. sprzedaż: materiałów ...

Zapytanie dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczonych pieniędzy i podmiot prowadzący lombard sprzedaje rzecz oddaną jako zabezpieczenie pożyczki.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych. Z pisma wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Pana usług lombardowych polegających na udzielaniu pożyczek pod zastaw rzeczy ruchomych, w przypadku zwrotu pożyczki jest kwota naliczonych odsetek pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wątpliwość P ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku pismem z dnia 19.01.2004 r. (znak: US-I/2-D-423/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób ...

uzupełnić

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu 30.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z wynajmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków tylko u jednego z nich, prawa do odliczenia przez jednego z małżonków całości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej tylko na jednego mał ...


Od kiedy powstaje obowiązek składania deklaracji PIT-5?

W dniu 16.02.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy określenia momentu, w którym podatnik (osoba fizyczna) powinien składać deklarację PIT-5 na zaliczkę na podatek dochodowy. W uzasadnieniu podała pani, iż zgodnie z art. 44 us ...

Generowanie strony w 7 ms