Interpretacje w temacie: Rodzaje organów podatkowych

Ścieżka aktualnego tematu

Przepisy art. 230 i art. 324 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) mają zastosowanie do decyzji inspektora kontroli skarbowej, wydanej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572).

Przekazane do wyjaśnienia wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Od października 1990 r. Andrzej K. prowadzi w G. firmę transportową i w związku z tym jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 1997 r. i styczniu 1998 r. inspektor kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomiu przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było wywiązywanie się An ...

- dotyczy opodatkowania renty wyrównawczej z tytułu uszczerbku na zdrowiu, przyznanej na podstawie przepisów prawa cywilnego z powodu rażącego naruszenia prawa

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), uchylam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Nr PD3/415-68/AŁ/05 z dnia 17.01.2006 r. dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania renty wyrówna ...

Od jakiej daty Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla Spółki organem podatkowym właściwym miejscowo rzeczowo między innymi w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego Spółka będzie zobowiązana składać deklaracje dotyczące opisanych powyżej zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 37 ms