Interpretacje w temacie: Zobowiązania podatkowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Zobowiązania podatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) i związanymi z tym pewnymi niejasnościami w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy do postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Przepis art. 31 ustawy o kontroli skarbowej w brzmieniu: "w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego ...

Czy w przypadku połączenia dwóch spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, gdy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metoda łączenia udziałów, spółka przejmująca ma obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT-8 łącznie uwzględniając przychody i koszty spółki przejmowanej, czy też należy złożyć dwa odrębne zeznania CIT-8?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu 12.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8, w przypadku po ...

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1995?

Zgodnie z art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek : zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległ ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe upadłej spółki w szczególności zabezpieczone hipoteką? Czy w przypadku umownego lub sądowego zniesienia współwłasności przez podział fizyczny nieruchomości hipoteka skarbowa ciążąca dotychczas na udziale współwłaściciela obciąża w dalszym ciągu nowo powstałe nieruchomości?

W myśl art. 120 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma te same skutki prawne, jakie ma sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Równocześnie art. 113 § 2 ww. rozporządzenia stanowi, że nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego, także zabezpieczone hipoteką. Natomi ...

Czy istnieje możliwość złożenia korekty załącznika PIT/D dołączonego do zeznania podatnika w sytuacji gdy załącznik ten nie został sporządzony na imię obojga małżonków i uwzględniono w nim tylko rachunki na remont wystawione na podatnika z pominięciem rachunków wystawionych na małżonka?

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2003 r. „podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, (....), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na włas ...

Czy jeżeli w 2003 r. wyszło na jaw, że nie wykazano w deklaracjach o wys. dochodu uzyskanego w latach 2001-2002 (CIT-8, CIT-2) wszystkich przychodów, ale powyższe uchybienie nie spowodowało zaniżenia podatku dochodowego za te lata (za 2001 r. poniesiono stratę, w 2002 r. dochody podatnika w całości były wolne od podatku), to można ująć kwoty tych przychodów w rozliczeniu podatkowym za 2003 r., czy też należy złożyć deklaracje skorygowane za lata ubiegłe (również miesięczne)?

Stwierdzenie błędu dotyczącego lat ubiegłych, który spowodował zawyżenie lub zaniżenie kosztów (przychodów), wymaga skorygowania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe, w których powstał błąd. W przypadku pytającej jednostki popełniony błąd spowodował zawyżenie straty podatkowej za rok 2001 i zaniżenie dochodu za rok 2002. A zatem zawyżenie straty podatkowej za rok 2001 i ...


W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – ADM w spółkę kapitałową.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią, odpowiadając na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. L. dz. 10/2004 – w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – ADM w spółkę kapitałową, udziela następującej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w piś ...

Podatnik wnosi zapytanie dot. połączenia spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. połączenia podmiotów poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W szczególności pytanie dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów odsetek naliczonych od pożyczki zaciągniętej przez spółkę przejętą, a zapłaconych przez spółkę przejmującą.

Z treści pisma podatnika wynika, iż z dniem 01.08.2003 r. nastąpiło połączenie dwóch spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółka przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek ha ...

Czy przekształcone przedsiębiorstwo, na mocy przepisów o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, ma prawo do dokonywania odliczeń, zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur zakupu wystawionych na poprzednika prawnego? Czy pomimo sukcesji NIP powstała spółka musi dokonać nowego zgłoszenia rejestracyjnego, czy też aktualizacyjnego?

W art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukcesji praw i obowiązków w przypadku łączenia się podmiotów. W myśl tego przepisu osoba prawna powstała w wyniku łączenia: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych – wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i ...

Generowanie strony w 61 ms