Drukuj

Zobowiązania podatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) i związanymi z tym pewnymi niejasnościami w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy do postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam:

Przepis art. 31 ustawy o kontroli skarbowej w brzmieniu: "w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa" należy rozumieć w ten sposób, iż uprawnienia procesowe zawarte w ordynacji w Dziale IV - Postępowanie podatkowe - dotyczą również organów kontroli skarbowej, przed którymi toczy się postępowanie, z wyłączeniem spraw, które zostały uregulowane w przepisach ustawy o kontroli skarbowej oraz spraw, które nie dotyczą bezpośrednio postępowania podatkowego.

Inspektorom kontroli skarbowej przysługują uprawnienia, które wynikają bezpośrednio z zakresu przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej. Do tych uprawnień należą określone w ordynacji podatkowej w Dziale III - Zobowiązania podatkowe:

Podobne interpretacje: